Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Dato: 01.10.2019

Nordland fylkeskommune ønsker med dette å avgi høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget.

1. Nordland fylkeskommune mener at rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» reiser mange relevante og interessante problemstillinger. Rapporten vil være et viktig bidrag inn i arbeidet med NTP 2022-2033.

2. Rapporten anbefaler å legge større vekt på samfunnsøkonomiske nytteberegninger for prioriteringer av investeringstiltak i kommende NTP. Nordland fylkeskommune mener at dagens modell for samfunnsøkonomiske nytteberegninger for prosjekter er mangelfulle. Modellen tar bl.a. ikke i tilstrekkelig grad hensyn til investeringstiltak i områder med stort lokalt og regionalt verdiskapningspotensiale og økonomisk aktivitet, potensiale for produktivitetsøkning, styrking av bo- og arbeidsmarkedsregioner, verdier på gods som transporteres, nytte for godstransporter (f.eks. ferske varer) m.m. Dette vil være avgjørende for fremtidig utvikling av nasjonal økonomi og velferd.

3. Nordland fylkeskommune mener at det er viktig å ha kontinuerlig søkelys på teknologiske forbedringer og løsninger i utvikling av store samferdselsprosjekter, slik som stresstest av planlagte store NTP-prosjekter. Samtidig vil fylkeskommunen påpeke at planlegging og bygging av store og kompliserte transportløsninger - som vil utløse økt verdiskaping og aktivitet i regionene, bidra til ønsket by- og samfunnsutvikling og gi mer bærekraftig mobilitet - ikke må stoppes eller utsettes i påvente av eventuell ny teknologi som kan løse disse utfordringene på en bedre og billigere måte i fremtiden. I så fall vil dette hemme videre økonomisk vekst og aktivitet i samfunnet.

4. Nordland fylkeskommune mener at kommende NTP må få større fokus og mer ressurser til forskning og utvikling av innovative teknologiske mobilitetsløsninger. Fylkeskommunen må få en større og sentral rolle i utvikling, testing og implementering av nye teknologiske mobilitetsløsninger.

5. Nordland fylkeskommune har tatt et stort ansvar i det grønne skiftet for overgang til null- og lavutslippsteknologier for ferjer, hurtigbåter og busser. Dette medfører betydelig ekstrakostnader både til investering i driftsmateriell, infrastruktur og drift som bare delvis blir kompensert med statlige midler. Innføring av ny teknologi vil være kostnadskrevende i en overgangsfase. Det må legges bedre til rette fra staten slik at fylkeskommunen kan være i økonomisk posisjon til å bruke offentlige anskaffelser til nye løsninger som treffer lokale og nasjonale utfordringer på transportområdet.

6. Nordland fylkeskommune mener at kommende NTP må sette fylkeskommunen i stand til å ta i bruk ny teknologi og digitalisering av infrastruktur som vil effektivisere drift, vedlikehold og oppgradering av transportnettet. Selv om ny teknologi kan bidra til lavere kostnader på sikt, så viser erfaringer at overgangskostnadene vil være store også her.

7. Nordland fylkeskommune understreker viktigheten av økt satsing på utvikling og testing av ny teknologi som alternative tiltak til de tradisjonelle og kostbare skredsikringstiltak som f.eks. tunneler og skredoverbygg.

8. Nordland fylkeskommune støtter utvalget i at det må utarbeides en overordnet nasjonal datastrategi for digitaliserte transportsystemer. Data er allerede en viktig ressurs i transportsektoren. Dersom vi skal nå målene om autonomi, intelligente transportsystem og delingsløsninger må staten ta ansvar for rammeverk som gir retningslinjer for dataforvaltning og dataformat for transportsektoren – standardisering.

9. Nordland fylkeskommune mener at data som skapes av bruk av offentlige løsninger skal som prinsipp være åpne offentlige data. Derfor er det viktig at alle offentlige transportaktører følger opp departementets strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige data fra transportsektoren.

10. Nordland fylkeskommune vil også støtte utvalget i anbefalingen med å styrke arbeidet for digital infrastruktur. Det anbefales i kommende NTP økte midler til digitale løsninger på transportsektoren.

11. Nordland fylkeskommune mener det fortsatt er viktig å legge til rette for gods på sjø og bane for å redusere antall ulykker, klimagassutslipp og belastning på vegnettet i fremtiden.

12. Rapporten vil også være relevant for fylkeskommunens videre samferdselsplanlegging og arbeidet med mobilitetsløsninger.