Høringssvar fra Byggenæringens Landsforening

Dato: 18.03.2019

Høring av NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi

Byggenæringens Landsforening støtter NHOs høringssvar, men har noen kommentarer knyttet konkret til byggenæringens unike utfordringer om klimarisikohåndtering. Det er viktig at de ulike delene av næringslivet utvikler strategier som tar høyde for klimarisikoen i den enkelte næring. BNLs tilleggsinnspill følger nedenfor.

Tilleggsinnspill fra BNL

Norsk næringsliv har allerede utviklet produkter og løsninger i områder med særdeles hardt klima og med en kalkulert risiko knyttet til dette. Her vises til bygging av Condeep-plattformer til havs og damkonstruksjoner til lands som eksempler; begge konsepter utviklet i norsk byggenæring. Dette har gitt Norge naturgitte fortrinn som kan utnyttes i eksportøyemed når klima blir mer ekstremt globalt. Det må legges til rette for at kompetanse om konstruksjoner bygget med stor klimarisiko kan bli en eksportvare blant annet ved at denne typen kompetanse etterspørres i offentlige anskaffelser.

Norsk byggenæring er på mange områder langt fremme med bruk av digitale verktøy og nye tekniske løsninger sammenlignet med våre konkurrenter i utlandet. Byggenæringen har lenge blitt utfordret på nye løsninger og metoder for å møte et klima som blir våtere og villere. Det har endret måten vi bygger på og det krever nye egenskaper ved byggevarene og løsningene som brukes. Det må utvikles nye og forbedrede risikoverktøy og modeller som er digitale og som danner grunnlaget for risikovurderinger til hvor og hvordan det skal bygges.

· BNL ber om at det offentlige gjennom kjøp av tjenester krever bruk av ny teknologi og digitale verktøy og etterspør kompetanse om klimarisiko. Det vil redusere samfunnsrisikoen og vil kunne bli en viktig eksport-tjeneste for næringslivet. I denne sammenheng er det et naturgitt fortrinn at Norge allerede eksponeres for et tøft klima; det må brukes til å skape nytt næringsliv og eksport.

Klimarisiko og sammenheng med annen risiko -Byggenæringen

Utvalget mener klimarisiko må ses i sammenheng med annen risiko, at man må følge en helhetlig prosess og at fleksibilitet gir økt robusthet. Det er BNL enig i. Nedenfor er nevnt to områder som er aktuelle for byggenæringen.

· Produksjonen til byggenæringens bedrifter er i all hovedsak et resultat av de oppdrag man vinner i en anbudsprosess. Derfor er bedriftene avhengig av at byggherren vektlegger klimagassutslipp i sine anbud, og ikke så ensidig etterspør bare pris. Det kan være høy risiko for en entreprenør/utførende å investere i ny teknologi som bl.a. maskiner og utstyr med lave utslipp/nullutslipp dersom det ikke vektlegges i tildelingen.

Det er gjennomført vellykkede piloter (byggeprosjekter med krav til fossilfri/utslippsfri byggeplass), men i den store sammenhengen blir dette foreløpig for lite til å ha vesentlig effekt på de totale utslippene fra byggeplasser. Byggherrer i privat sektor kan uten endringer i regelverket fortsette som i dag. Det bør etableres insentiver eller regler som gjør at disse i større grad etterspør løsninger med lave utslipp. Det viktigste myndighetene kan gjøre er å skape mer forutsigbarhet som vil begrense risiko hos de utførende.

· I Norge, mer enn andre land, er det fokus på elektrifisering. Ambisiøse byggherrer vil f eks ha utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Byggenæringen er med på dette og mange er svært offensive. De prøver å levere så godt som mulig, noe BNL støtter, men BNL er bekymret for at det ikke er klart hvem som skal ivareta beredskapen i samfunnet. Myndighetene må legge til rette for at næringen investerer i viktige maskiner og utstyr som kan fungere om strømmen forsvinner, enten som følge av uvær eller sabotasje (digital eller fysisk). Denne risikoen syns underkommunisert. Fremtidens leverandørmarked vil være sammensatt av ulike løsninger, og det er viktig at det er fleksibilitet på energisiden som reduserer konsekvensen av stopp i elektrisitetsforsyningen. Myndighetene må sørge for en balansert og opplyst utvikling mot et nullutslippssamfunn som også ivaretar samfunnssikkerhet og beredskap.

Vennlig hilsen

Byggenæringens Landsforening

Rannveig Ravnanger Landet
Fagdirektør miljø, klima og energi