Forsiden

Høringssvar fra Norges Blindeforbund

Høring, Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Dato: 11.04.2016

Svartype: Med merknad

Viser til høringsbrev: Høring – Kunnskapssektoren sett utenfra av Dato: 11.01.2016.

Norges Blindeforbund ønsker å komme med kommentarer til rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra sine anbefalinger på punktet om Statped.

 

Statped

Ekspertgruppen legger følgende til grunn for sine forslag: «Det er kommuner og fylkeskommuner som har plikt til å oppfylle retten til tilpasset opplæring. Den spesialpedagogiske støttetjenesten bør derfor på lengre sikt ikke være et statlig tjenestetilbud.»

På bakgrunn av dette foreslår utvalget følgende:

  1. Etatsstyringen av Statped bør flyttes fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskaps-departementet.
  2. Statped sine tjenester bør tilbys på lavest mulig forvaltningsnivå. Kunnskaps-departementet bør vurdere om noen av oppgavene kan overføres til kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. 
  3. Kunnskapsdepartementet bør vurdere om resterende nasjonale oppgaver er omfattende nok til å rettferdiggjøre en egen statlig virksomhet.

Å flytte etatsstyringen av Statped fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet er et godt forslag. Norges Blindeforbund opplever i dag, at det er for langt fra de politiske myndigheter til Statped sin ledelse. Vi ser på dette forslaget, som en konstruktiv styrking av Statped og et ønske om å ta bedre styring over statens egne etater.    

Ansvaret for å tilby opplæringstjenester ligger gjennom opplæringsloven allerede på kommune og fylkeskommunene. Når det dukker opp elever med særskilte behov rådfører kommunene og fylkeskommunene seg med Statped. Dette er på bakgrunn av den erkjennelsen at elevene tilhører for marginale grupper til at den særskilte kommune eller fylkeskommune mestrer å ha kompetanse på feltet.

Fagmiljøene i Statped er avgjørende for læring for marginale grupper. Fagmiljøene er i dag med på å sikre at elever som tilhører en smal gruppe på nasjonalt nivå får oppfylt sine rettigheter til opplæring. På de smale feltene har vi nå et tilbud der kommuner og foresatte kan få kunnskap. For Blinde og svaksynte er robuste fagmiljøer avgjørende for å sikre et maksimalt faglig og psykososialt utbytte av den lovpålagte skole gangen. De gruppene som i dag får tilbudt tjenester gjennom Statped er allerede så marginale, at det ved flytting fra Statped til kommunene og fylkeskommunene, vil skape problemer med å oppfylle den lovpålagte undervisning for disse elevene. Faren for at skolen ikke blir et læringssted, men en oppbevaringsplass vil øke.

For disse elevgruppene vil det være umulig å etablere fagmiljøer i kommunene. Det er i dag fagmiljøer som på nasjonalt plan består av en håndfull personer. Disse fagmiljøene må forbli nasjonale.

Nå har man mulighet til å hente kunnskap fra Statped, både for kommuner, foresatte og brukere. Statped har akkurat gått gjennom en stor omorganisering. Fagmiljøer forvitrer og det er en forringelse av tilbud. Med tilrådingene som er gitt her vil fagmiljøer forvitre ytterligere.

Gjennom dagens styring og organisering av Statped har Norges Blindeforbund merket et forringet nivå på   

Vi merker oss at hverken KD eller Utdanningsdirektoratet tilsynelatende er veldig interessert i dette området, og vi synes det er skremmende og kunnskapsløst på vegne av en stor og mangfoldig elevgruppe. Får ikke disse elevene den tilrettelegging de har krav på, kommer de til å koste samfunnet svært mye etterpå. Og de fratas grunnleggende menneskerettigheter i form av god utdanning.

 

Med vennlig hilsen
Norges Blindeforbund

Unn Ljøner Hagen
Forbundsleder

Vedlegg