Forsiden

Høringssvar fra Språkrådet

Høringsuttalelse til rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra

Dato: 11.04.2016

Svartype: Med merknad

Språkrådets høringsuttalelse til rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra

Språkopplæring

Lesesenteret, Skrivesenteret, Nynorsksenteret og Fremmedspråksenteret tilbyr skolene faglige ressurser som er utviklet i tråd med aktuell forsking. Sentrene spiller derfor en sentral rolle i språkopplæringen. Språkkunnskap legger grunnlaget for læring i alle fag, og språksentrene har derfor en viktig funksjon. Dersom denne funksjonen forsvinner, kan det få negative konsekvenser for elevenes læring.

De nasjonale sentrene har bygd opp en fagkompetanse som er skreddersydd for å oppdatere og videreutvikle språkopplæringen på en måte som møter skolens behov. I en eventuell omorganisering må en sikre at denne kunnskapen ikke forvitrer. 

Vi vil også understreke at den ressursen Nynorsksenteret i dag utgjør for arbeidet med nynorsk både som hovedmål og sidemål, ikke må forsvinne eller bli usynliggjort når en ny organisasjonsmodell velges.

 

Utvikling og ivaretakelse av norsk fagspråk 

Språkrådet har ansvar for å styrke det norske språkets stilling og sikre at norsk språk har gode vilkår på alle samfunnsområder. Universitets- og høyskolesektoren peker seg ut som et samfunnsområde der det er spesielt viktig at norsk språk blir godt ivaretatt i og med det særlige ansvaret denne sektoren har for videreutvikling og ivaretakelse av norsk fagspråk.

Dette ansvaret er òg nedfelt i universitets- og høyskoleloven § 1-7. De fleste institusjoner i sektoren har utarbeidet språkstrategier der ansvaret for norsk fagspråk blir tatt hensyn til, men Språkrådets erfaring er at disse strategiene ikke er godt nok implementert, og at hensynet til internasjonalisering veier tyngre enn språklige hensyn. St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk legger opp til en parallellspråklig praksis med preferanse for norsk i høyere utdanning. For å følge opp institusjonenes ansvar for fagspråk ser Språkrådet det som sentralt at institusjonene i større grad enn i dag får bistand i det praktiske arbeidet med parallellspråkbruk og hjelp til å etterleve ambisjonene i språkstrategiene som er utviklet ved hvert lærested. 

Språkrådet mener derfor at et nytt, sentralt forvaltningsorgan for sektoren kan være et godt grep for å styrke oppfølgingen av universitets- og høyskoleloven § 1-7 i praksis, og håpet er at et slikt nytt organ vil bidra til at det blir enklere å samordne språkarbeidet i sektoren.