Forsiden

Høringssvar fra Fylkesmannen i Oppand

Høringssvar fra Fylkesmannen i Oppland

Dato: 31.03.2016

Svartype: Med merknad

Fylkesmannen i Oppland støtter i all hovedsak utvalgets tilrådinger. Vi vil bl.a. trekke fram:

Forslaget om å redusere antallet nasjonale sentre støttes. De bør legges både faglig og administrativt under Utdanningsdirektoratet.

Fylkesmannen mener det er riktig at Utdanningsdirektoratet får sterkere innflytelse over og styring av lærerutdanninga for å skape bedre sammenheng mellom nasjonale målsettinger og praksisfeltet.

Fylkesmannen i Oppland støtter utvalgets tilråding om å styrke Fylkesmannens rolle i arbeidet med å veilede, gi råd og bidra til utvikling av skoler og barnehager og deres eiere. Embetenes nærhet til sektoren og kunnskap om lokale forhold gjør dem godt egnet til å se nasjonale og lokale satsinger i sammenheng og å være støttespiller for kommunene. Fylkesmannens rolle bør være noe mer enn en ren samordningsoppgave. Vi bør disponere virkemidler og ressurser som kan innrettes ulikt fra kommune til kommune avhengig av kommunenes kompetanse, kapasitet og resultater. Fylkesmannen bør også ha en tydeligere rolle i sentrale satsinger for å sørge for kontinuitet og kopling mellom de ulike satsingene og å sikre bedre og bredere implementering av disse satsingene enn det Utdanningsdirektoratet har mulighet til. Dette forutsetter at vi får ressurser både i form av stillinger og kompetanse. Eksempel på område der Fylkesmannens rolle kan styrkes er Veilederkorps både på skole- og barnehageområdet. Vi mener dessuten at Fylkesmennene bør overta ansvaret for føre tilsyn med enkeltbarnehager.  

Når det gjelder Statped, vil vi særlig støtte punktet om at tjenestene bør tilbys på lavest mulig forvaltningsnivå.

Hvilke oppgaver som skal legges til Fylkesmennene vil avhenge av framtidig struktur, både på kommune- og embetsnivå. Det bør f.eks. vurderes om enkelte oppgaver kan samles i noen få embeter. Dette gjelder oppgaver som ikke krever særlig lokalkunnskap, men som krever særskilt kompetanse, f. eks behandling av klager på økonomisk likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Dersom utvalgets tilrådinger gjennomføres, kan det være fare for at direktoratet blir veldig stort og mektig, det bør derfor vurderes om enkelte oppgaver kan desentraliseres fra Utdanningsdirektoratet til Fylkesmennene.