Forsiden

Høringssvar fra IKT-Norge

Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Dato: 10.04.2016

Svartype: Med merknad

IKT-Norge avgir med dette sin høringsuttalelse på "Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra – Gjennomgang  av  organiseringen  av  de sentraladministrative  oppgavene  i  kunnskapssektoren".

IKT-Norge har innspill på følgende områder:

  • Senter for IKT i utdanningen
  • Simula

Senter for IKT i utdanningen

IKT-Norge er bekymret for at en nedleggelse av, eller implementering av Senter for IKT i utdanningen i andre enheter, vil fjerne fokus fra digital læring. Spesielt er vår bekymring knyttet til organiseringen av FEIDE, som viktig infrastruktur for leverandører og brukere. Det er kritisk om ikke FEIDE, som felles komponent, ikke har en tydelig videre forvaltning, eierskap og havn for videre utvikling. Det er avgjørende for videre satsing at det tilstrebes en modell der et tydelig fokus og eierskap til feltet ivaretas. Det anbefales blant annet å se til organisasjonsmodell i Danmark. 

IKT-Norge mener det på generelt grunnlag er viktig å styrke dette feltet da digital læring i hele læringsløpet vil være avgjørende for å kunne tilby alle lærende tilpasset opplæring og nødvendig digital kompetanse. Uavhengig av modell som velges mener IKT-Norge det er avgjørende at kunnskapssektoren har en helhetlig tilnærming til tematikken, fra barnehage til voksnes læring. Videre er det avgjørende for å lykkes at det etableres samarbeidsflater mellom edtech-næringen og kunnskapssektoren, og at leveransene fra offentlig sektor knyttes til robust infrastruktur, digitalt kompetente lærere og digitale læremidler. Edtech er løsninger for smartere organisering og mer motiverende læring og imøtekommer de utfordringer kunnskapssektoren står overfor. Det er viktig at det inngås et tett forpliktende samarbeid mellom nasjonale og lokale utdanningsmyndigheter for et helhetlig løft på dette området. Videre vil IKT-Norge understreke at det offentlige ikke må utføre utviklingsoppgaver i konkurranse med næringen. Slike tilfeller ser vi alt for ofte og det er ikke med å styrke hverken elevenes læring eller et marked med fri konkurranse. 

Simula

IKT-Norge vil fraråde en annen organisering av Simula enn dagens modell, og vi gir vår fulle støtte til den høringsuttalelse Simula selv har avgitt. Simula driver med forskning, utdanning og innovasjon, og hører naturlig hjemme direkte under Kunnskapsdepartementet. IKT-Norge mener det er avgjørende for de resultater Simula leverer at samme modell som i dag opprettholdes. Vi viser videre til Simulas egen høringsuttalelse og gir støtte til deres argumentasjon.