Forsiden

Høringssvar fra Voksenopplæringsforbundet

Om rapporten "Kunnskapssektoren sett utenfra"

Dato: 11.04.2016

Svartype: Uten merknad

Det vises til høringsbrev datert 11. januar 2016 om rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra – Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren».

Voksenopplæringsforbundet ser positivt på rapportens tilrådning om at ansvaret for kompetansepolitikk og voksenopplæring skal samles i enten Vox eller Utdanningsdirektoratet. Å samle dette ansvaret hos én virksomhet kan forenkle kontakten mellom studieforbundene og det offentlige. Det vil også styrke voksnes tilgang til opplæring dersom endringen gir økte muligheter for samarbeid og samordning mellom studieforbundene og det kommunale/fylkeskommunale voksenopplæringstilbudet.

Rapporten nevner at voksenopplæringsfeltet har perspektiver som skiller seg fra skolesektoren, som det er viktig at blir ivaretatt og prioritert. Blant annet nevnes det at voksenopplæring retter seg etter målgrupper som har falt utenfor det ordinære skolesystemet og innvandrere. Vi deler dette synet, og vil trekke fram at en stor del av studieforbundenes opplæring gjennom frivillige organisasjoner utgjør viktige bidrag til bl.a. inkludering, motivasjon og aktivitet. Det er viktig at det offentlige fortsetter å anerkjenne og ivareta dette perspektivet.

Vi ser fram til å følge det videre arbeidet og bidrar gjerne med innspill inn i en kommende fordeling av oppgaver og ansvar mellom departementene på voksenopplæringsfeltet.

 

Med hilsen

Voksenopplæringsforbundet

Mats Grimsgaard
rådgiver