Forsiden

Høringssvar fra Statped

Statpeds høringssvar "Kunnskapssektoren sett utenfra"

Dato: 08.04.2016

Svartype: Med merknad

Vi viser til «Høring – Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra», og oversender med dette Statpeds kommentarer og innspill til høringsnotatet.

 

Om Statpeds utgangspunkt

Statped er en statlig spesialpedagogisk etat underlagt Utdanningsdirektoratet. Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæringen for elever med særskilte opplæringsbehov. Dette er elever med komplekse og/eller sammensatte funksjonshemminger, hvor behov for god tilrettelegging kan være helt avgjørende for deres utbytte av opplæringen og deres vei videre i livet. Statpeds tjenester leveres i et samarbeid med PP-tjenesten.

Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov kan være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv på lik linje med andre. Dette er i dag brukere som i for høy grad faller utenfor både utdanning og arbeidsliv. Gjennom en god og tilrettelagt opplæring er målsetningen for Statpeds arbeid å sikre et tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring også senere i livet slik at utdanning og arbeid blir oppnåelig.

Statped jobber flerfaglig ovenfor brukergrupper som faller innenfor følgende seks definerte fagområder: ervervet hjerneskade, hørsel, kombinerte syns- og hørselsvansker, sammensatte lærevansker, språk/tale og syn. Statpeds hovedmål er formulert i både Stortingsmeldingen forut for omstillingen (Meld.St.18 (2010-2011)) og i tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet til Statped. De tre hovedmålene omfatter konkret tjenesteyting på individ- og systemnivå, kunnskaps- og kompetansespredning og FoU-virksomhet.

 

Generelle kommentarer til høringsnotatet

Det er kommunene og fylkeskommunene som er ansvarlige for barnehager, grunnopplæringen og videregående opplæring og for å tilrettelegge for at alle barn og unge blir inkludert. Statped erfarer at kommunesektoren er svært mangfoldig og ulik, og at arbeidet med å oppfylle lovkravene om en likeverdig opplæring for lavfrekvente grupper forutsetter kompetanse i kommunesektoren. Staten har et tjenesteapparat som kan understøtte kommunene i dette arbeidet. For at brukerne skal kunne få tilgang på riktige tjenester og for at kommunene skal kunne ta det statlige tjenesteapparatet mest mulig effektivt i bruk, er det avgjørende at de statlige tjenestene er godt kjent og tilgjengelige.

Statped arbeider tett på det kommunale og fylkeskommunale tjenesteapparatet. Gjennom vår tjenesteyting har Statped et klart inntrykk av at det er behov for et statlig nivå som kan bistå med kompetanse i de sammenhenger der kommunens egen kompetanse ikke strekker til, bl.a. fordi det er snakk om lavfrekvente grupper. Det er også et behov for å bidra med kompetanse slik at kommunenes førstelinje, dvs. ansatte i barnehager og skoler, har tilstrekkelig kompetanse til å avdekke behov for spesialpedagogisk tilrettelegging. I arbeidet med tidlig innsats er dette et helt vesentlig element for å kunne lykkes. Videre er det et spørsmål om behovet for bistand og spesialpedagogisk kompetanse vil kunne komme til å øke som følge av forslaget til ny 5-årig lærerutdanning.

Statped arbeider med komplekse brukergrupper som fordrer en spisset spesialpedagogisk kompetanse. Dette er en kompetanse som kommunesektoren sett under ett i for liten grad besitter, blant annet fordi utfordringene det er snakk om er relativt sjeldent forekommende og komplekse. Det medfører også at kompetansemiljøene innen en rekke av de aktuelle områdene er små og vanskelig vil kunne være allment representert på et kommunalt nivå.

For at de statlige virkemidlene skal oppleves som tilgjengelige og nyttige, kreves det en større grad av informasjon og koordinering enn i dag. I denne sammenheng vil Statped vise til notatet «Gode offentlige tjenester med effekt for brukerne» oversendt statsråd Torbjørn Røe Isaksen i januar 2015. Notatet tok utgangspunkt i tematikk drøftet i et møte mellom Statsråden og ledelsen i Statped. I notatet (side 1) heter det:

«Det statlige apparatet er tenkt å bidra til å støtte kommunene. De skal kompensere for en ulikhet kommunene imellom og bidra til å sikre at brukere får tilgang til likeverdige tjenester i alle deler av landet. Det er imidlertid ingen tvil om at det for en rekke kommuner framstår som uklart hva som skiller mandatene og kompetanseområdene til de ulike statlige etatene (se vedlegg). Dette kan skape forvirring og uklarhet, og kan bli en tidstyv for kommunen og brukeren selv. Vi ser et potensiale til økt samordning av de statlige tjenestene slik at det statlige apparatet kan bidra sterkere til best mulige kommunale tjenester.»

For Statped er dette en sentral tematikk, også i forbindelse med høringen knyttet til «Kunnskapssektoren sett utenfra». Klare ansvarsfordelinger statlige virksomheter imellom, godt samarbeid etatene imellom, tydelige grenser og tilbud om bistand på sentrale områder der kommunesektoren ikke har tilstrekkelig kompetanse eller har tilgang på kompetanse inngår som sentrale faktorer i dette. Dette aktualiseres særlig når ekstraordinære situasjoner oppstår.

Et eksempel på dette er dagens situasjon i mange kommuner, i forbindelse med bosetting av et langt høyere antall flyktninger og asylsøkere enn det som har vært normalsituasjonen i tidligere år. Flyktningsituasjonen har bidratt til å aktualisere mange kommuners behov for et oversiktlig og godt tilgjengelig statlig tjenesteapparat. Som et eksempel har flyktningetilstrømning bidratt til at elever med sjeldent forekommende funksjonshemminger har ankommet kommuner som så har ansvar for å tilrettelegge for opplæring. Dette er elever der språk og funksjonshemming kommer i tillegg til eventuell mangelfull opplæring. Sakene er således komplekse og sammensatte. Dette utløser et kompetansebehov som en rekke kommuner vil kunne håndtere selv. En del kommuner vil imidlertid ha behov for bistand og kompetanse fra ulike aktører for å kunne ivareta krav som ligger i lov og forskrift. I en slik situasjon kan Statped brukes som et virkemiddelapparat i samarbeid med andre relevante aktører for å understøtte kommunenes arbeid.

 

Spesifikke kommentarer til høringsnotatet

Etatsstyringen av Statped

Utvalget skriver at «verken Statped eller direktoratet har nytte av at direktoratet har fått delegert etatsstyringen av Statped» (s.71). Utvalget konkluderer med at etatsstyringen bør flyttes fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet.

Statped støtter utvalgets vurderinger om at den organisatoriske plasseringen av Statped som etatsstyrt av Utdanningsdirektoratet gir visse utfordringer. I tiden fra 2012 og fram til dags dato har direktoratet og Statped arbeidet for å finne en hensiktsmessig form på etatsstyringen og samhandlingen. Et resultat av dette arbeidet er et felles rolledokument som skal bidra til en ryddig og forutsigbar relasjon. I Utdanningsdirektoratets årsrapport for 2014 framheves det følgende (s.62):

 

«Vår erfaring viser at Udirs grenseflater mot Statped er avgrensa. Statped er på mange måtar ei «spesialistteneste» med ansvar for ein liten, men viktig del av det spesialpedagogiske området. Kombinasjonen av få grenseflater, stor verksemd underlagd dei same budsjettprosessane som Udir, og målgrupper som ofte har stor politisk merksemd, medfører at Statped til tider kan oppleve Udir som eit byråkratisk mellomledd.»

 

Statped deler direktoratets vurdering på dette punkt. Statped er enig i vurderingen av at etatsstyringen påvirkes av den til tider sterke politiseringen innen enkelte av Statpeds områder der nær kontakt mellom Statped og departementet kunne bidratt positivt.

Et annet moment i denne sammenheng er den avstand som oppstår mellom viktige nasjonale satsingsområder og Statped. Etaten erfarer i dag at en konsekvens av den organisatoriske plasseringen er at Statped ikke involveres som en selvstendig aktør i aktuelle nasjonale sammenhenger. Som et eksempel på dette er den nasjonale 0-24 innsatsen. Dette arbeidet berører Statpeds arbeid på vesentlige felt. Likefullt er ikke Statped noen direkte aktør i dette arbeidet, grunnet den organisatoriske plasseringen. Det blir således en betydelig avstand mellom et viktig satsingsområde og Statpeds kompetanse og virkemiddelapparat.

 

Tjenester på laveste forvaltningsnivå

Statped er siden 1. januar 2013 en nasjonal etat som bygger på tidligere statlige spesialskoler og spesialpedagogiske kompetansesentre. Omstillingsarbeidet som har pågått siden interimfasen har synliggjort og forsterket enkelte konkrete utfordringer som både Statped, samarbeidspartnere og våre brukere står ovenfor. Dette gjelder særlig grenseflatene mot helse og rehabilitering.

Utvalget er av den oppfatning at Statpeds tjenester bør tilbys på laveste mulige forvaltningsnivå (s. 71). Statped er enig i dette, under forutsetning av at brukerne får tilgang til riktig kompetanse. Det er viktig å understreke at Statpeds ansvarsområder er smale og komplekse spesialpedagogiske områder. Dette betyr at selv store kommuner vil ha behov for bistand i arbeidet med å tilrettelegge for barn, unge og voksne som faller inn under Statpeds fagområder. Statpeds brukerundersøkelser for både 2014 og 2015, gjennomført at TNS Gallup, viser at etatens kompetanse og tjenester er etterspurt og blir vurdert høyt hva gjelder kvalitet. Det er derfor viktig å sikre fagmiljø og fagutvikling på et nasjonalt nivå, også i framtiden.

Statped er av den oppfatning at en fortsatt nasjonal koordinering og forvaltning av dette ansvaret er nødvendig for å sikre likeverdighet i hele landet. Samtidig erkjenner Statped at det er behov for en tettere kopling mellom Statpeds tjenesteleveranser og kommunesektoren. I Statpeds omstillingsløp har det blitt lagt stor vekt på å inngå avtaler med kommuner og fylkeskommuner. Hensikten har vært å gjøre Statpeds arbeid og kompetanse kjent, både politisk og administrativt i den enkelte kommune. Statped har med andre ord arbeidet tett på kommunesektoren, men vi ser et behov for å forsterke dette ytterligere. En del av dette vil kunne være å utvikle en tydeligere ansvarsfordeling mellom Statped og kommunesektoren og å etablere en tettere dialog med kommunesektoren. En mulig modell for dette er å etablere regionale arenaer for kommunene og Statpeds regionledelse der målet er å sikre at Statpeds tjenesteleveranser imøtekommer kommunenes behov.

Oppsummering: Tjenester på laveste mulige forvaltningsnivå er ønskelig. Samtidig skal spisset kompetanse ivaretas og være tilgjengelig for alle landets kommuner for å sikre likeverdig opplæring.

 

Lovforankring av Statpeds tjenester

Statped er i dag ikke omtalt i Barnehageloven eller Opplæringsloven. Dette synliggjør at kommuner og fylkeskommuner står fritt til å benytte Statpeds tjenester. I tillegg kan dette også bidra til at Statpeds kompetanse og tjenester etterspørres for lite når lov og forskrift skal utøves i kommuner og fylkeskommuner.

Det er Statpeds erfaring at det fordrer en viss kjennskap til det statlige apparatet innen både opplæring og rehabilitering for å utløse en etterspørsel av etatens tjenester i gitte tilfeller. Et eksempel på dette kan være antallet elever med hørselshemming i de tre nordligste fylkene. Statped har i den nordlige regionen gjennomført en kartlegging i forbindelse med utvikling av ny deltidsopplæring for hørselshemmede elever. Kartleggingen har medført at anslaget for antallet elever i grunnskolen som kvalifiserer til å motta tjenester fra Statped i den nordlige regionen har økt fra 67 til 180. Dette tallet er i tråd med forventet forekomst sammenliknet med øvrige regioner i landet.

Statped har etablert et samarbeid med Fylkesmennene i Oppland og Møre og Romsdal der hensikten har vært å ta i bruk hverandres statistikksystemer og registreringer for å kunne se sammenhenger mellom bl.a. graden av spesialundervisning og bruk av Statpeds tjenester. Samarbeidet har klargjort at det er kommuner som med fordel kunne etterspurt Statpeds tjenester mer i arbeidet med å tilrettelegge opplæringen og å utvikle en inkluderende skole. Dette samarbeidsprosjektet har dokumentert at det foreligger ulikheter kommunene imellom.

Etter Statpeds oppfatning vil en tydeliggjøring i lov eller forskrift av Statped i tjenestekjeden kunne bidra til å sikre at kommuner rent faktisk etterspør Statpeds tjenester der det er behov. Dette er ikke å oppfatte som et forslag om en rettighetsfesting på individnivå, men mer som et behov for å rettslig forankre det statlige apparatets bidrag til at kommunene kan imøtekomme kravet om individuelt tilpasset opplæring for bredden av elever. Loven benyttes i dag som et viktig verktøy blant tjenesteyterne i tiltakskjeden, og mangel på lovforankring har i så måte en direkte konsekvens både for tilbud til ulike brukergrupper og for bruken av Statpeds tjenester.

Oppsummering: En tydeliggjøring av Statped i lov eller forskrift kan sikre at brukerne får et tilpasset tilbud og at Statpeds tjenester blir benyttet når det er behov.

Grenseflater mellom opplæring, rehabilitering og helse

Deler av opplæringssektoren har et til dels nært samarbeid med ulike deler av helsesektoren. Utvalgets rapport aktualiserer i liten grad dette. Statped vil like fullt benytte anledningen til å uttrykke at det etter vår erfaring er uklare grenseoppganger og ansvarsfordelinger mellom Statped og virksomheter innen særlig helse- og rehabiliteringsområdet. Dette har konsekvenser for både brukerne og for det kommunale apparatet.

Statped erfarer at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov ofte er mottakere av tjenester fra flere aktører. I mange tilfeller ytes tjenester koordinert og med klar ansvars- og oppgavefordeling mellom aktørene. Det er likevel et stort antall brukere som opplever manglende koordinering av kompetanse på statlig nivå. Et eksempel på dette kan være brukere som etter ulykker, skader eller etter medisinsk behandling har behov for bistand og veiledning innen det spesialpedagogiske området for å kunne komme seg tilbake til utdanning og/eller arbeid. Et annet eksempel er strupeopererte, voksne med synstap eller afasirammede.

Henvendelser til Statped viser at for mange brukere av denne typen faller mellom to stoler. Årsakene til dette er flere: mangelfull kompetanse i kommunene, for liten koordinering av den statlige innsatsen, mangelfull koordinering og ansvarsfordeling mellom statlig og kommunalt nivå.

Per i dag har ikke Statped mandat eller hjemmel til å ta et større ansvar ovenfor denne typen brukergrupper, selv om de har et klart behov for Statpeds spisskompetanse. Dette er brukere som i mange tilfeller i dag opplever å være i et skjæringspunkt mellom opplæringssektoren og helse- og rehabilitering. Et tydeligere mandat for Statped vil kunne bidra til å avhjelpe dette og vil kunne ha konsekvenser for graden av sysselsetning for disse brukergruppene.

Statped ser derfor et potensiale for at etaten gis et utvidet mandat til å bistå kommunesektoren for å sikre at brukeren får den bistand de har behov for innen opplæring og rehabilitering. Dersom dette er ønskelig, vil det være et spørsmål om hvorvidt Statpeds tjenester utelukkende skal være forankret i Opplæringsloven og Barnehageloven.

En slik grenseoppgang synliggjør at samfunnets behov for spesialpedagogisk kompetanse endres og Statped bør i større grad tas i bruk som et virkemiddel for å bistå der nye situasjon og behov oppstår. Andre eksempel på dette er flyktningsituasjonen, eller i forbindelse med arbeid med psykisk helse og skolemiljø. Dette er problemområder der det er et betydelig behov for sterk og systematisk innsats. Statpeds flerfaglige tilnærming vil i slike sammenhenger kunne gjøre en viktig forskjell.

Oppsummering: En tydeligere avklaring av Statpeds ansvar for brukere i skjæringspunktet mellom opplæring og rehabilitering kan sikre at denne gruppen får den nødvendige bistand.

 

Nasjonale sentre og Statped

Utvalget omtaler de såkalte 1-4-4 organene, herunder de nasjonale sentrene. Statped har et etablert og tydeliggjort samarbeid med enkelte av de nasjonale sentrene og ser behovet for et ytterligere samarbeid i det videre. Statped oppfatter at det er behov for en tettere samhandling og en økt koordinering av innsatsen i de nasjonale sentrene og Statped.

Spørsmålet om potensialet som ligger i en sterkere bruk av Statped som et virkemiddelapparat har relevans for problemstillinger knyttet til skjæringspunktet mellom allmennpedagogikk, spesialpedagogikk og læringsmiljø. De nasjonale sentrene arbeider først og fremst innen allmennpedagogikken, mens Statped har et mandat til å arbeide innen det spesialpedagogiske feltet. I en rekke tilfeller vil det være en flytende overgang fra det generelle/allmenne til det mer spesielle og lavfrekvente. Et tettere samarbeid vil kunne bidra til at spesialpedagogisk kompetanse kan tas enda mer i bruk i allmennpedagogisk virksomhet.

Både de nasjonale sentrene og Statped arbeider med utvikling av metodikk, læringsressurser og materiell til bruk i så vel kompetanseutvikling som i undervisningen. Det er Statpeds erfaring at opplæringssektoren har stor nytte av slike dedikerte miljøer som arbeider både med metodeutvikling, utprøving og kompetansespredning. Det kan i dag være svært utfordrende for skoler og barnehager å få innsikt i og oversikt over hva som eksisterer av materiell og tilgjengelig kompetanse. Både de nasjonale sentrene og Statped kan benyttes langt mer i slikt strategisk arbeid inn mot sektoren.

Oppsummering: Det er behov for en tydeliggjøring og økt koordinering mellom Statped og de nasjonale sentrene.

 

Potensiale for en statlig spesialpedagogisk tjeneste

Statped har spisskompetanse innen smale spesialpedagogiske felt. I tillegg representerer den flerfaglige arbeidsmetodikken et viktig element innen spesialpedagogisk arbeid. Statped besitter kunnskap og kompetanse som mange kommuner ikke besitter selv. Innen mange fagområder er det heller ikke verken hensiktsmessig eller realistisk at kommunene opparbeider seg kompetanse, siden utfordringene er sjeldent forekommende. Erfaringer som gjøres gjennom tjenesteytingen formidles tilbake gjennom publikasjoner og til utdanningsprogrammer innen sektoren.

Gjennom en regional organisering ledet av et nasjonalt hovedkontor, ivaretar Statped hele landet. En slik tilgang til spisset spesialpedagogisk kompetanse er et viktig element i arbeidet med å sikre at barn, unge og voksne opplever å få likeverdige tjenester i hele landet. Erfaringer fra de tidligere spesialpedagogiske kompetansesentrene viste nettopp at det var regionale forskjeller i bruken av Statpeds kompetanse.

I tillegg til å besitte spisset kompetanse, så arbeider Statped i et skjæringspunkt mellom teori og praksis. Statped har ansatte med høy faglig kompetanse og et mandat som tilsier at vi både skal jobbe med enkeltindivider og utvikle ny kunnskap. Innen spesialpedagogisk forskning har derfor Statped fram til nå hatt en helt sentral rolle som en samarbeidspartner til UH-sektoren innen spesialpedagogisk forskning og utviklingsarbeid. Vi mener at denne rollen har et potensiale til å videreutvikles og forsterkes. Ifølge dagens styringsdokumenter skal imidlertid Statped ikke være en selvstendig aktør innen forskning. Statped som organisasjon besitter potensiale til å forsterke forsknings- og utviklingsarbeidet og ha en større og mer selvstendig rolle på dette feltet.

Statped arbeider som etat med tjenesteyting rettet mot individer. Tjenestene kan imidlertid gis både som individrettede og/eller som systemrettede tjenester. Derimot ligger det i utgangspunktet ikke i Statpeds mandat å f.eks. arbeide mer generelt med læringsmiljø. Heller ikke når dette berører de brukergrupper som faller inn under Statpeds virksomhetsområde. Samtidig er det ingen tvil om at Statpeds erfaringsgrunnlag og kompetanseområder har potensiale til å tilføre vesentlige bidrag i arbeid med eksempelvis mobbing og psykososiale læringsmiljø. Statpeds spisskompetanse innen de spesialpedagogiske fagområdene medfører en innsikt i og kunnskap som Statped per i dag ikke har et klart mandat til å arbeide med. Samtidig ser vi at arbeidet med et inkluderende læringsmiljø avhenger av arbeidet med det generelle læringsmiljøet.

Oppsummering: Gjennom Statpeds virke i skjæringspunktet mellom teori og praksis opparbeider Statped seg kompetanse som kan tas mer aktivt i bruk, både når det gjelder forskning og i arbeidet med læringsmiljø.

 

Bruk av teknologi som virkemiddel innenfor opplæring

I løpet av de seneste årene er potensialet i å ta teknologi strategisk i bruk ovenfor elever med behov for tilrettelegging blitt stadig mer synlig. Ett eksempel kan være de muligheter den generelle utviklingen innen touchteknologi har gitt elever med behov for tilrettelegging. Utviklingen innen applikasjoner og programvare understøtter og gir nye pedagogiske muligheter for lærere i deres arbeid med tilrettelagt opplæring. Som en nasjonal etat har Statped en mulighet til å arbeide koordinert og strategisk med dette. God pedagogisk bruk av de teknologiske mulighetene gir helt nye muligheter for inkludering av sårbare elever med behov for tilrettelegging.

Potensialet innen dette arbeidet antas å være betydelig. Statped opplever at det per i dag ikke foreligger en nasjonal koordinert strategi på dette området, etter modell av arbeidet med velferdsteknologi innen helse- og omsorgsfeltet. I mangel av en slik strategi, arbeider Statped etter en målsetning om å være en referanse for opplæringssektoren i dette arbeidet. Gjennom egne utviklede tekniske løsninger, oversikter over hva som eksisterer på markedet og gjennom beskrivelser av den pedagogiske bruken ønsker Statped å være et godt anvendelig verktøy for skoler og lærere som ønsker ta i bruk teknologi i opplæringen av elever med behov for tilpasning. Statped har også potensiale til å kunne bidra til å kvalitetssikre og veilede i bruken av teknologiske læringsressurser.

Oppsummering: Det foreligger per i dag ingen nasjonal koordinert strategi for å ta i bruk teknologi som virkemiddel for å sikre inkludering og deltakelse for elever med behov for tilpasning.

 

Avslutning

Statpeds brukerundersøkelse viser at Statpeds kompetanse og tjenester er etterspurt av både brukere og samarbeidspartnere. Statpeds kompetanse kan være aktive bidrag til at barn, unge og voksne med behov for tilpasning kan ta del i både opplæring, arbeid og samfunnsliv. Med andre ord er en økt deltakelse i både utdanning og arbeidsliv en svært viktig målsetning for mange av Statpeds brukere. På denne måten har Statpeds kompetanse og tjenesteleveranser en effekt med betydning for både individet og for samfunnet.

I løpet av omstillingsperioden i Statped (2012-16) har Statped som organisasjon lagt stor vekt på å etablere nasjonale systemer og strukturer som skal sikre likeverdig tilgang til våre tjenester, sikre kvalitet og bidra til at etatens kompetanse og tjenester svarer til kommunesektorens behov. Disse strukturene gjør også at Statped som virkemiddelapparat kan tas i bruk for å møte nye utfordringer som oppstår. Et eksempel som er nevnt i denne høringsuttalelsen er flyktningsituasjonen siden høsten 2015.

Statpeds kunnskap om det spesialpedagogiske feltet kan også tas i bruk i allmennpedagogisk arbeid. Et viktig eksempel på dette er målsetningen om tidlig innsats og en inkluderende skole. Skal man lykkes i arbeidet med å tidlig avdekke behov, så er det avgjørende at kunnskap om spesialpedagogiske problemstillinger er kjent i det ordinære klasserommet. Statpeds kjennskap til kommunesektoren, vårt samarbeid med Fylkesmennene og vår spisskompetanse innebærer at Statped kan spille en større rolle i arbeidet med å skape en inkluderende barnehage og skole.

Vedlegg