Forsiden

Høringssvar fra Forum for Fagskoler

Høringssvar på Kunnskapssektoren sett utenfra fra Forum for Fagskoler

Dato: 11.04.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar på Kunnskapssektoren sett utenfra – fra Forum for Fagskoler

Forum for Fagskoler (FFF) viser til Kunnskapsdepartementet sitt høringsbrev av 11. januar 2016, referanse 16/138, der det bl.a. foreslås å overføre ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning ut av NOKUT og over i et nyopprettet forvaltningsorgan.

Forum for Fagskoler støtter ikke forslaget om å overføre ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning fra NOKUT og inn i et nytt forvaltningsorgan. Erfaring viser at NOKUT er best kvalifisert og egnet til å løse denne oppgaven, som i all hovedsak er en tjeneste som er rettet mot arbeids- og næringslivet. Et nasjonal godkjenningsordning for utenlandske fagutdanninger, fagskoleutdanninger og høyskole- og universitetsutdanning bør derfor ligge hos NOKUT.

Gjerdrumutvalget foreslår å opprette et nytt forvaltningsorgan som skal inkludere følgende institusjoner:

  • 1-4-4-organene innen høyere utdanning (Artsdatabanken, BIBSYS, Current Research Information System in Norway (CRIStin), Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT), Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)).
  • Aksjeselskapene Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og UNINETT.
  • Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) sine oppgaver innen høyere utdanning, fagskole og forskning.
  • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sin godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og fagskole.

Det er uklart hva utvalget egentlig mener om godkjenning av utenlandsk fagutdanning på videregående nivå. I tilrådingene snakker de kun om utenlandsk fagskoleutdanning og høyskoleutdanning, mens inne i teksten argumenterer de for at: "Dette må også sees i sammenheng med godkjenning av annen utenlandsk fagskole og videregående opplæring og yrkeskvalifikasjoner, som vi mener bør samles i et organ." Subsidiært anbefaler utvalget at SIU opprettholdes som et selvstendig organ og i så tilfelle overtar ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning.

I den forbindelse vil vi gjøre oppmerksom på at 90% av NOKUT sin avdeling for godkjenning av utenlandsk utdanning er rettet mot arbeids- og næringslivet. Når godkjenning av fagutdanning og fagskoleutdanning kommer på plass vil denne andelen øke ytterligere. De enhetene som utvalget forslår at denne tjenesten skal slås sammen med har derimot det til felles at de leverer tjenester inn mot utdanningssystemet. Vi frykter derfor en klart svekket fokus inn mot arbeidslivet som er den primære mottakeren av godkjenning av utenlandsk utdanning.

Dagens enhet for godkjenning av utenlandsk utdanning er også avhengig av NOKUT sin kompetanse i vurdering av kvalifikasjoner sett i forhold det nasjonale og det europeiske kvalifikasjons­rammeverket. I den forbindelse er NOKUT igjen avhengig av å samarbeide med institusjoner som er ansvarlig for akkreditering i andre europeiske land.

Gjennom lang erfaring har NOKUT opparbeidet høy kompetanse innen godkjenning av utenlandsk utdanning, og det totale kunnskapsmiljøet i NOKUT (tilsyns avd., kommunikasjons avd., analyse avd. og administrasjons avd.) trekker synergier fra de øvrige avdelingene. Ved å flytte viktige oppgaver fra utenlandsavdelingen ut av NOKUT er det fare for at organisasjonenes evne til å utnytte den total kompetansen svekkes. Det er en styrke at NOKUT kan sammenligne og sammenstille kunnskap om ulike utdanninger på tvers av landegrensene som en del av arbeidet med kvalitetsvurdering og utvikling.

NOKUTs avdeling for utenlandsk utdanning har opprettet god kontakt med norsk nærings- og arbeidsliv. Vi er opptatt av at denne kontakten opprettholdes. Norsk næringsliv er avhengig av å hente kompetanse fra utlandet for å være konkurransedyktig både nasjonalt og internasjonalt. Dersom NOKUT sin avdeling for godkjenning av utenlandsk utdanning slås sammen med FSAT, BIBSYS, CRIStin, NDS og UNINETT og andre enheter som primært leverer tjenester internt i UH-sektoren, frykter vi at dette vil få negative konsekvenser for norsk arbeids- og næringsliv. Resultatet kan lett bli redusert kvalitet og økt saksbehandlingstid på 3-5 måneder slik vi hadde for noen år siden. Den gang medførte dette at norske bedrifter og institusjoner gikk glipp av viktig ekspertkompetanse.

Selve timingen for forslaget er også svært uheldig. NOKUT er akkurat nå i ferd med å utvikle systemer for godkjenning av utenlandsk fagopplæring og fagskoleutdanning. I tillegg kommer den kraftige økning i flyktningstrømmen som tilsier at det vil være ekstra viktig at dette systemet fungerer slik at vi kan få flyktningene raskest mulig ut i jobb. Å skape usikkerhet om framtidig plassering, som i tillegg ikke er tilpasset oppgavene, er svært lite gunstig i en tid hvor godkjenning av utenlandsk kompetanse blir viktigere enn noensinne.

FFF oppfordre derfor departementet til å raskest mulig beslutte at NOKUT sin enhet for godkjenning av utenlandsk utdanning skal forbli en del av NOKUT, som næringslivet erfarer er en hensiktsmessig og velfungerende organisasjonsform.  Da kan også NOKUT få den nødvendige ro og forutsigbarhet til å utvikle de nye gode godkjenningsordningene for fagopplæring og fagskoleutdanning. Dette er spesielt viktig for fagskolene hvor det nå arbeides med en stortingsmelding som skal bane vei for en større reform innen fagskolesektoren.