Forsiden

Høringssvar fra Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring

Høringssvar fra Akershus fylkeskommune vedr. "Kunnskapssektoren sett utenfra"

Dato: 07.04.2016

Svartype: Med merknad

Akershus fylkeskommune imøteser endringene foreslått i høringen. Tydeligere ansvarsfordeling og organisering vil gjøre det enklere å orientere seg i forvaltningen.

For skoleeier er særlig avklaringen av ansvarsfordelingen mellom Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet viktig. Vi støtter forslaget om å legge de faglige rådene til Utdanningsdirektoratet, og en styrking av Fylkesmannens rolle.

Når det gjelder opplæring organisert for voksne er det fra vil det fra vår side være en fordel om ansvaret ble lagt hos Utdanningsdirektoratet slik det foreslås. Det bør også etterstrebe større likebehandling av denne gruppen mellom fylkene. 

Det er behov for et godkjenningsorgan av utenlandsk kompetanse, og vi vurderer at Utdanningsdirektoratet er rette instans for dette.