Forsiden

Høringssvar fra Dysleksi Norge

Høringsinnspill fra Dysleksi Norge, Kunnskapssektoren sett utenfra

Dato: 11.04.2016

Svartype: Med merknad

Dysleksi Norge er en interesseorganisasjon med over 8 500 medlemmer. Vi representerer personer med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Dysleksi Norge vil med dette kommentere rapporten om kunnskapssektoren sett utenfra og særlig Statped, de nasjonale fagsentrene, og Fylkesmannens rolle i en fremtidig organisering. Vi mener at:

  • en utfasing av Statped vil ha store konsekvenser for oppfølgingen av elever med behov for spesialpedagogisk støtte, også dersom en lykkes med å øke kompetansen lokalt.
  • en gjennomgang av de nasjonale fagsentrene med vurdering av sammenslåing er fornuftig.
  • det er positivt med en styrking av Fylkesmannens rolle i arbeidet med å veilede, gi råd og bidra til utviklingen av skoler, barnehager og deres eiere.

Utfasing av Statped

Rapporten konkluderer med at den spesialpedagogiske støttetjenesten ikke bør være et statlig tjenestetilbud på lengre sikt, og hevder at direktoratet ikke produserer tjenester og har få oppgaver innen spesialpedagogikk. Vi stiller oss undrende til denne konklusjonen. Statped gjør en viktig jobb både når de rådgir PPT og skole i vanskelige saker og i kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring.

Det er viktig å forstå at selv når det gjelder høyfrekvente vansker som dysleksi, dyskalkuli og SSV vil komorbiditet, sammensatte lærevansker, i tillegg til individuelle forskjeller m.m. føre til unike utfordringer for den enkelte som er lavfrekvent og krever spisskompetanse.

Selv om vi er helt enige i at det er nødvendig med et kompetanseløft på identifisering og oppfølging av elever med dysleksi, dyskalkuli og SSV i skolen og den enkelte PP-tjeneste, må ikke denne gå på bekostning av av en sterk faglig instans som kan rådgi og jobbe med kompetansespredning på det spesialpedagogiske området.

En utfasing av Statped vil ha store konsekvenser for oppfølgingen av elever med disse vanskene, også dersom en lykkes med å øke kompetansen lokalt.

De nasjonale fagsentrene

En gjennomgang av de nasjonale fagsentrene er fornuftig. Det kan for eksempel være fornuftig og faglig fordelaktig å vurdere sammenslåing av Lesesenteret og Skrivesenteret.

Fylkesmannen

Dysleksi Norge støtter en styrking av Fylkesmannens rolle i arbeidet med å veilede, gi råd og bidra til utviklingen av skoler, barnehager og deres eiere.

 

Vennlig hilsen

Dysleksi Norge

v/generalsekretær Caroline Solem

Vedlegg