Forsiden

Høringssvar fra Høgskulen i Volda

Høyringssvar frå Høgskulen i Volda

Dato: 11.04.2016

Svartype: Med merknad

Høgskulen i Volda viser til høringssvar frå Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa og støttar deira overordna vurderingar. 

I ein nasjonal samanheng utgjer fagmiljøa på nynorsk i Volda og Ørsta ei samla klynge med forsking, utdanning, formidling og undervisning. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa er eit viktig element i dette bildet og det ville vere særs uheldig om denne skulle bli svekka. 

Nynorsksenteret representerer også ein randsoneaktivitet som aukar Høgskulen i Voldas kontakt med arbeidslivet og bidreg til styrka rekruttering og breidde i det samla miljøet i Volda.

Mvh

Johann Roppen

Rektor, Høgskulen i Volda