Forsiden

Høringssvar fra Digitalpedagogene AS

Høringssvar til Kunnskapssektoren sett utenfra

Dato: 08.04.2016

Svartype: Med merknad

Digitalpedagogene har ingen innvendinger mot de generelle og prinsipielle synspunkter Gjerdrem/Fagernæs-utvalget har på organiseringen av Kunnskapsdepartementet. Utvalget har presisert at det ikke har vært en del av mandatet å vurdere resultatene innen sektoren. Det har hatt som et premiss at god organisering kan bidra til gode resultater.

Digitalpedagogene mener at det i en eventuell omstillingsprosess er nødvendig å forholde seg til mere enn generelle synspunkter på hvordan departementet best kan organiseres. Det er viktig å ta utgangspunkt i den kompetanse man har tilgjengelig, og de utfordringer sektoren står overfor.

Digitalpedagogene støtter utvalgets forslag om omlegging av IKT-oppgavene innen Kunnskapsdepartementet. Det som imidlertid er det viktigste for IKT-satsningen innenfor Kunnskapsdepartementets ansvarsområde, er at det finnes et organ som har både mandat og kompetanse til å implementere IKT i skolen. I dette ligger en viktig utfordring i den resentraliseringsprosessen som foregår.

Vedlegg