Forsiden

Høringssvar fra Bergen kommune

Høringsuttalelse fra Bergen kommune til Kunnskapssektoren sett utenfra

Dato: 07.04.2016

Svartype: Med merknad

 

Rapporten om kunnskapssektoren viser en mangfoldig, komplisert og uoversiktlig organisering, og den viser et klart behov for å strukturere oppgavene på en annen og mer effektiv måte Barnehagesektoren har vært og står fortsatt ovenfor store endringsprosesser. Sektoren bør i større grad være i forkant og kunne tilegne seg den kompetansen som samfunnsendringene fører med seg. Dette fordrer både konsekvensanalyser og tydelighet i den overordnete forvaltningen av tjenesten, samt i kravet til utvikling av barnehagens kvalitet.

Bergen kommune er i hovedsak enig i at en samling av oppgaver i Utdanningsdirektoratet, samtidig som en vurderer om enkelte oppgaver bør overføres til andre aktører, kan bidra til en mer helhetlig tjeneste.

Bergen kommune har imidlertid en merknad når det gjelder de to ulike forslagene som foreligger for Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). SIU er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet. SIU er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet og er lokalisert i Bergen med nærmere 100 ansatte. Det første forslaget i rapporten legger opp til å splitte SIU, slik at den delen av SIUs virksomhet som gjelder grunnopplæring legges til Utdanningsdirektoratet, mens høyere utdanning legges til nytt forvaltningsorgan for høyere utdanning. SIU representerer et kompetanse- og forvaltningsmiljø som det ikke finnes mange av i Bergen, og det er av byrådets oppfatning at det er viktig med sterke kompetansemiljøer og relevante statlige arbeidsplasser for universitets- og høyskoleutdannede i Bergen og på Vestlandet. Bergen kommune er bekymret for at en oppsplitting av SIU vil føre til et mer fragmentert fagmiljø og at vi mister deler av den unike kompetansen som SIU har bygget opp over 25 år. Derfor vil Bergen kommune anbefale alternativ to som foreslår at SIU forblir et eget forvaltningsorgan med internasjonalisering som fagområde og at man samtidig ser på om flere oppgaver knyttet til internasjonalisering som nå ligger i andre organer, f.eks. NOKUT, kan flyttes til SIU.

Bergen kommune støtter videre vurderingen om at antallet nasjonale sentre bør reduseres og at Utdanningsdirektoratet bør få ansvar for å velge hvordan oppgaven til de nasjonale sentrene skal løses, og av hvem. Noen av sentrene har pr i dag overlappene oppgaver, og det oppleves som lite helhetlig i tjenestene. I høringen fremkommer det at barnehagene ikke bruker de nasjonale sentrene like mye som skolene. I prosessen der en vurderer hvordan sentrenes oppgaver skal løses, bør en derfor også avklare og drøfte om den barnehagefaglige kompetansen i sentrene er god nok, og om innhold og verdigrunnlag for sentrene harmonerer med Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Det vil kunne medvirke til at kan barnehagene ser en økt nytte av å bruke de ulike sentrene.

Ved en eventuell flytting/samlokalisering av nasjonale sentre må en ta hensyn til at en fortsatt har en geografisk spredning av disse. 

Bergen kommune støtter vurderingen rundt fylkesmannens rolle. Styrking av Fylkesmannens rolle i å veilede, gi råd og utvikle barnehager og skoler er nødvendig og viktig. Håndheving av dagens barnehagelov krever høy grad av skjønnsmessig vurdering fra barnehagemyndigheten. I de siste årene har Seksjon barnehage ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett mottatt en økende andel klager på barnehager. Sakene er kompliserte og seksjonen opplever et stort behov for å kunne søke råd og veiledning hos Fylkesmannen. Det er store forskjeller på kvaliteten i barnehagene og her kan Fylkesmannen bidra med kompetanse og et økt press på barnehageeiers ansvar til å drive barnehagene i samsvar med tjenestens samfunnsmandat.