Forsiden

Høringssvar fra Det teologiske Menighetsfakultet (MF)

Høringssvar til rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra

Dato: 11.04.2016

Svartype: Med merknad

MF takker for muligheten til å komme med høringsuttalelse på rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra. Vi omtaler først og fremst de punkter som angår MF, og viser ellers til uttalelser fra både UHR og NPH som i store trekk svarer til de syn på rapporten MF har.

MF har forståelse for behovet for en gjennomgang og forenkling av forvaltningen av UH-sektoren. Vi støtter tiltak som kan gi bedre samarbeid og arbeidsdeling, men vi er ikke overbevist om at etablering av et direktorat-liknende forvaltningsorgan er løsningen på denne utfordringen.

Vår lesning av rapporten og synspunkter i høringsuttalelsen bærer preg av vår særskilte status som uavhengig privat høgskole, som ikke er underlagt etatstyring av Kunnskapsdepartementet, men som samtidig - som akkreditert vitenskapelig høyskole og som medlem av UHR - faller mellom stolene i Gjedrem/Fagernæs-utvalget. Det er vår mening at uavhengige/private, akkrediterte høyskoler og vitenskapelige høyskoler både fremstår som eksempel på autonome institusjoner, og samtidig i større grad enn hva tilfelle er, kunne medregnes som en integrert del av utdanningssektoren. Disse ville da gjerne kunne inngå forpliktende avtaler med Kunnskapsdepartementet for å nå de utdanningspolitiske mål som deles med de statlige institusjonene.

MF har, på tross av at vi ikke er statlige, deltatt i og bidratt til de fellesordninger som i angjeldende rapport oppfattes som "uryddige" og som ønskes plassert i et nytt forvaltningsorgan. Det gjelder flere av 1.4.4-organene, og i tillegg også NFR, Uninett, UHR, KIF-komiteen, SIU etc. Flere av disse fellestjenestene er initiert av institusjonene selv og er like viktige for private som for statlige institusjoner. MF har vært medlem at de fleste 1.4.4-organene fra de ble etablert. Vi ser samtidig at en forenkling er både mulig og ønskelig, blant annet i styringsstrukturen.

Et viktig anliggende for MF i denne høringsuttalelsen er å fraråde opprettelsen av et forvaltningsorgan eller direktorat mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene. Dernest er vårt ønske at KD i større grad enn nå ser institusjonene i sektoren samlet og ikke viderefører utvalgets markerte skille mellom statlige og private, hvor sistnevnte institusjoner kun blir gjenstand for en form for tilskuddsforvaltning. 

Etter vår mening er dette en gyllen anledning for departementet å finne en styringsstruktur - både etatstyring og tilsyn - som ligger til rette for fortsatt aktiv innflytelse og konstruktiv medbestemmelse selv om statlige institusjoner får enda større grad av autonomi. Det gjenstår å se om utviklingen går i en slik retning, men det vil etter vår mening være klokt å tenke langsiktig dersom departementet nå skal foreta endringer i kunnskapssektoren. Både regjeringspartiene og opposisjonen har uttrykt ønske om større grad av likebehandling mellom private og statlige høyskoler, også på det økonomiske området. Det ville derfor være påfallende å følge Gjedrem-utvalgets anbefaling, å plassere de private institusjonene i en egen avdeling under et forvaltningsorgan. Private akkrediterte høyskoler, vitenskapelige høyskoler og forskningsinstitutter bør tenkes inn som mer enn frittflyvende satellitter som kun omfattes av tilskuddsforvaltning – ja, de kan utvilsomt betraktes som en nødvendig og viktig strategisk del av sektoren med tanke på å nå de forsknings- og utdanningspolitiske mål vi setter oss som nasjon.

Så, fremfor å redusere departementets kontakt med akkrediterte, private institusjoner, anbefaler MF både at tilsynsordningen med disse institusjonene styrkes (jf. Andreassen-utvalget) og at de i større grad tenkes inn som en del av den helhetlige strategi. 

Når det gjelder UHR, anbefaler og antar vi en videre dialog i forbindelse med den forestående organisasjonsendringen.

 

Med hilsen for Det teologiske Menighetsfakultet,
Vidar L. Haanes
rektor