Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 11.04.2016

Svartype: Med merknad

 

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

postmottak@kd.dep.no                                                                    Oslo, 11. april 2016

 

Deres ref.: 16/138

Høringssvar til rapport: «Kunnskapssektoren sett utenfra»

Samskipnadsrådet viser til høringen om rapporten “Kunnskapssektoren sett utenfra”, og ønsker med dette å avgi høringssvar. Samskipnadsrådet er et samarbeidsorgan for landets 17 studentsamskipnader, som er særlovselskaper som tilbyr et bredt omfang av studentrettede velferdstjenester.

Samskipnadsrådet er positiv til at Kunnskapsdepartementet ønsker å undersøke muligheter for en organisering som tillater økt effektivisering. Produktivitetskommisjonen påpeker nettopp behovet for effektivisering for å bygge fremtidens offentlige sektor.

Det er prinsipielle argumenter for den foreslåtte organiseringen med å tredele oppgavene ved å skille forvaltning, tilsyn og statsrådens politiske apparat fra hverandre. Det vil dog ikke nødvendigvis bli mer effektivt slik utvalget indikerer.

Den tette kontakten som studentsamskipnadene i dag har med konkrete kontaktpunkter i departementet, gjør at de som skal jobbe med politikkutforming også har god kjennskap til sektoren gjennom sine forvaltningsoppgaver. Dette bidrar til at politikkutformingen enkelt kan skje på en effektiv og målrettet måte av embetsfolk som kjenner sektoren godt. Ved å innføre et ekstra nivå vil man også i praksis øke avstand mellom politisk ledelse og utførersiden av kunnskapssektoren. Forslaget om å innføre et ekstra nivå i relasjonen mellom Kunnskapsdepartementet og samskipnadene vil derfor primært bidra til økt byråkratisering, og kan således synes å utgjøre et overflødig ledd som ikke bidrar til økt effektivitet.

Samtidig virker det fornuftig at tilsynsrollen skilles ut, slik at dette får en mer uavhengig funksjon. Samskipnadsrådet støtter derfor dette. Tilsynsfunksjonen bør naturlig nok ha en god dialog med aktørene det angår, for at aktørene på en best mulig måte kan irettesettes seg myndighetenes ønske.


På vegne av Samskipnadsrådets styre,

Lisbeth Dyrberg
Styreleder