Høringssvar fra Skedsmo kommune

Dato: 28.08.2019

Justisdepartementet

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelse: Sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett

Skedsmo kommune slutter seg til Justisdepartementets forslaget om sammenslåing av Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett. Intensjonsavtalen om sammenslåing mellom de to tingrettene viser at det foreligger grunnlag for en vellykket sammenslåing. Skedsmo kommune mener den geografiske avstanden mellom dagens to tingretter er så kort at det ikke er nødvendig å opprettholde to tingretter på Romerike.

Høringsnotatet legger til grunn at tingrettene på sikt samlokaliseres også fysisk. Skedsmo kommune vil derfor samtidig trekke frem fordelene Lillestrøm vil ha som lokasjon for en slik samlokalisert tingrett:

  • Tilgjengelighet; Lillestrøm stasjon er Norges tredje største kollektivknutepunkt, og forbindelsene både sør, nord, øst og vest er særdeles gode. Frekvensen på både tog og buss er svært god, og det er også god fremkommelighet og parkeringsmuligheter for bil.

  • Fagmiljø; I dag er Lillestrøm vertskap for tingrett, politihus, kriminalomsorgens utdanningssenter, direktorat og friomsorgen, og jordskifteretten for Oslo og Akershus. I tillegg jobber kommunen aktivt både for å få ny Politihøgskole lagt til Lillestrøm, hvis/når det gjøres en beslutning om nybygging, og for et nytt kompetansesenter for justissenter, hvis det besluttes etablert. Til sammen utgjør disse institusjonene et godt grunnlag for et sterkt fag- og kompetansemiljø, som både vil kunne ha en gjensidig fordel av samarbeid, men ikke minst fremstå som attraktivt med tanke på å tiltrekke seg og rekruttere god og fremtidig human kompetanse.

  • Lillestrøm er en by i sterk vekst, med alle servicefunksjoner tilgjengelig for både brukere og ansatte av tingretten.

Nedre Romerike er det befolkningsmessige tyngdepunktet i regionen med om lag dobbelt så stor befolkning som Øvre Romerike. Framskrivninger viser at dette opprettholdes og at nedre Romerike vokser noe sterkere enn øvre i tiårene som kommer.

I dag finner alle fremstillinger til fengsling på Romerike sted ved Nedre Romerike. Etablering av Romerike tingrett et annet sted enn i Lillestrøm kan følgelig medføre økte kostnader for politi og domstol. Skedsmo kommune slutter seg derfor til Oslo statsadvokatembeter som henstiller Justisdepartementet om å vektlegge «utgifter til fremstilling av varetektsfanger til rettsmøter og andre fremstillinger og dessuten de ressursene som aktor må bruke i reisetid og reisevei til rettsmøter» i forbindelse med lokalisering av Romerike tingrett.

Skedsmo kommune stiller seg til rådighet for ytterligere dokumentasjon og faktagrunnlag når man kommer til utarbeiding av grunnlag for lokalisering for Romerike tingrett.

Med hilsen

Erik Nafstad

rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent