Høringssvar fra Oslo statsadvokatembeter

Dato: 30.08.2019

Oslo statsadvokatembeter slutter seg i det vesentlige til de synspunkter som presenteres i høringen og støtter forslaget om sammenslåing av Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett til en felles domstol.

Vi registrerer at spørsmålet om felles tinghus skal utredes nærmere. Vi legger til grunn at reisevei for politi og statsadvokater i forbindelse med rettsoppmøter og fremstilling av varetektsfanger vil inngå i de vurderinger som skal foretas.

Olav Helge Thue

Førstestatsadvokat

Oslo statsadvokatembeter