Høringssvar fra Oslo statsadvokatembeter

Dato: 12.07.2019

Oslo statsadvokatembeter har ingen innvendinger mot sammenslåing av Øvre og Nedre Romerike tingrett.

Vi har merket oss at det tas sikte på en samlokalisering, men at dette ligger noe frem i tid. Oslo statsadvokatembeter ser positivt på en samlokalisering. Når de nærmere planer for dette legges ber vi departementet ta i betraktning hvilke administrative og økonomiske konsekvenser dette vil kunne få også for politiet og til dels statsadvokatene. Vi tenker da i første rekke på utgifter til fremstilling av varetektsfanger til rettsmøter og andre fremstillinger og dessuten de ressursene som aktor må bruke i reisetid og reisevei til rettsmøter.

Mvh

Olav Helge Thue

Førstestatsadvokat

Oslo statsadvokatembeter