Høring – Statistikklovens anvendelse for Svalbard

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.11.2006

Høringssvar blir fortløpende publisert i pdf-format.

Statistikkloven fastslår at Statistisk sentralbyrå er det sentrale organ for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk, og sikrer at Statistisk sentralbyrå gis tilgang til de opplysningene som er nødvendige for å produsere statistikk.

I utkast til ny forskrift i vedlagte høringsnotat er det lagt opp til at virkeområdet for statistikkloven utvides til også å gjelde for Svalbard. Det vil gi Statistisk sentralbyrå et enhetlig og samordnet regelverk for innsamling av datagrunnlaget for offisiell statistikk. En slik utvidelse vil også gi Statistisk sentralbyrå tilgang til administrative registre som allerede finnes og etter hvert etableres på Svalbard.