Høring – tekniske endringer i finnmarksloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i finnmarksloven, som følge av sammenslåingen mellom Finnmark og Troms fylker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.03.2019

Vår ref.: 18/5330

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i finnmarksloven, som følge av sammenslåingen mellom Finnmark og Troms fylker. Vi ber om at departementene formidler høringsbrevet til berørte underliggende organer.

Departementet foreslår å justere loven slik at det vises til det geografiske området Finnmark der det i dag står Finnmark fylke. Det er også nødvendig å gjøre noen ytterligere endringer. Etter dagens lov velger Finnmark fylkesting tre av medlemmene med varamedlemmer til styret i Finnmarkseiendommen. I forslaget legger vi opp til at det nye fylkestinget skal velge medlemmene, og vi viderefører kravet om at disse må være bosatt i Finnmark. Departementet ber om synspunkter på forslaget, eventuelt andre innspill til løsninger for valg av medlemmer til Finnmarkseiendommens styre.

Videre har loven en bestemmelse om at styret i Finnmarkseiendommen kan bestemme at et eventuelt overskudd kan deles ut til Finnmark fylkeskommune, Sametinget eller allmennyttige formål som kommer fylkets innbyggere til gode. I forslaget legges det opp til at den nye fylkeskommunen skal kunne motta overskudd, men at midlene i så fall skal komme Finnmarks innbyggere til gode. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil konsultere med Sametinget og fylkestingene i Finnmark og Troms om lovendringene før proposisjonen sendes til Stortinget.

Høringsnotat med forslag til lov om endringer i finnmarksloven er vedlagt.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Fristen for høringsuttalelser er 4. mars 2019.

Med hilsen

 

Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør
Ole Drægni
rådgiver

 

Alta kommune
Arbeids- og sosialdepartementet
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Barne- og likestillingsdepartementet
Berg kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Finansdepartementet
Finnmark bonde- og småbrukarlag
Finnmark bondelag
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseiendommen
Fiskarlaget nord
Forsvarsdepartementet
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Troms
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune
Hasvik kommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Ibestad kommune
Justis- og beredskapsdepartementet
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Lenvik kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune
Norges jeger- og fiskeforbund Finnmark
Norges jeger- og fiskeforbund Troms
Norske reindriftssamers landsforbund
Norske samers riksforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Porsanger kommune
Salangen kommune
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Skjervøy kommune
Skånland kommune
Statsministerens kontor
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Troms bonde- og småbrukarlag
Troms bondelag
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
UiT Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Vadsø kommune
Vardø kommune