Høringssvar fra Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto

Dato: 04.03.2019

Tromsø 4.3.2019

Høringsinnspill til Finnmarksloven

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har tidligere tatt opp behovet for at kvensk kultur og næringsutøvelse ivaretas gjennom Finnmarksloven og har påpekt mangelen på representasjon i Finnmarkseiendommen. Kvenene har en lang historie i vårt nordligste fylke, og ut ifra de eneste nyere tallene som finnes har drøyt en fjerdedel av befolkningen kvenske og/eller norskfinske aner. Dette representeres ikke i sammensetningen av Finnmarkseiendommen. Kvenene har tradisjonelt brukt utmarka i Finnmark i sitt yrkesliv som bønder, fiskere og skogbruksarbeidere m.m. Innlandsfiske, jakt, bærplukking, tjærebrenning, vedhogst og høsting av for til husdyrene har vært en del av livsgrunnlaget. Fangst av laks i elvene har i mange samfunn vært organisert av den kvenske befolkningen. Mange kvener føler at de ikke lenger har innflytelse på forvaltningen av det som en gang var deres naturlige utmarksområder. Det blir derfor galt når det ikke tas hensyn til i sammensetningen av Finnmarkseiendommen.

Forslag til ny tekst for § 1 første ledd:

Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark

forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne og særlig

som grunnlag for samisk og kvensk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Begrunnelse:

Andelen av befolkningen i Finnmark med kvensk opprinnelse er minst like stor som befolkningen med samisk opprinnelse, og disse to befolkningsgruppene er tett vevd sammen og i relativt stor grad overlappende. Den kvenske kulturen har vært under stort press både under fornorskningen og i ettertid gjennom manglende tiltak for å bedre på kvenenes situasjon. I noen kystnære områder er den kvenske befolkningen i mange områder dominerende og danner grunnlaget for lokal kultur og næring. Det er dermed urimelig og diskriminerende at Finnmarksloven ikke tar hensyn til den kvenske befolkningen i Finnmark.

Kvensk kultur og naturbruk er beskyttet av internasjonale konvensjoner og er i dag under sterkt press fra andre interesser. Dette gir også behov for endring i § 4 og § 10.

Forslag til ny tekst for § 4 og § 10 som en konsekvens av endring i § 1

Finnmarksloven § 4 foreslås følgende tilføyelser. Første ledd: Sametinget og Kvensk råd kan gi egne retningslinjer for hvordan virkningen for samisk og kvensk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv av endret bruk av utmark skal bedømmes.… Andre ledd: I saker om endret bruk av utmark skal statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter vurdere hvilken betydning endringen vil ha for samisk og kvensk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametingets og Kvensk råds retningslinjer skal legges til grunn ved vurderingen av samiske og kvenske interesser etter første punktum.

Finnmarksloven § 10 foreslås følgende tilføyelser. Første andre og tredje ledd: …samisk og kvensk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv…. Andre ledd: …vurdert på bakgrunn av Sametingets og Kvensk råds retningslinjer.

Forslag til ny tekst for § 7, § 15 og § 31

FeFo har i dag 6 styrerepresentanter. Det er ingen egne kvenske representanter blant disse seks og endringer er nødvendig for å sikre kvenene innflytelse over sine opparbeide rettigheter i Finnmark.

Det foreslås derfor at kvenene, gjennom et formålstjenlig representantskap, utnevner en syvende representant til FeFo’s styre. Da slipper man også bruk av styreleders dobbeltstemme i kontroversielle saker. Styreleder utnevnes i dag vekselvis mellom Sametinget og Finnmark fylkesting og utfallet i enkelte saker blir avhengig av hvem som har styrelederen. Det finnes eksempler på dette.

Vi ber om at man ser på fordeling av mandater til Finnmarkseiendommen, og sikrer representasjon også for den kvenske befolkningen. Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har mange lokallag i fylket, og vil kunne være behjelpelig med valg av representanter.

Den kvenske representantskapet kan for eksempel være kvenforbundet NKF-RK velger denne syvende representanten. Imidlertid, for å sikre demokratisk kvensk representasjon uavhengig av organisasjon og for å sikre ivaretakelsen av kvenske brukerinteresser etableres et Kveenineuvo - Kvensk Råd etableres. Dette er hensiktsmessig i flere henseender for å sikre at kvenene tas med på samråd i saker som angår folket, herunder forvalting av våre tradisjonelle områder og kvensk bruk og høsting av naturen. Dette kan også suppleres med særskilte kriterier ved valg av representant for å sikre ivaretagelsen av det kvenske folket i Finnmarks rettigheter, der representasjon fra Finnmark vektlegges.

Finnmarksloven § 7 foreslås en tilføyelse i andre ledd: … Kveenineuvo - Kvensk Råd velger en representant med personlig vara.

Finnmarksloven § 15 foreslås er tilføyelse i første ledd …at overskuddet helt eller delvis skal utbetales til Troms og Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Kvensk råd eller allmennyttige formål…

Finnmarksloven § 31 foreslås en tilføyelse i andre ledd ….Reindriftsorganisasjoner og andre representanter for brukerinteresser i det aktuelle feltet samt Sametinget, Kvensk råd, Troms og Finnmark fylkesting, Finnmarkseiendommen og berørte kommuner varsles særskilt.

_________________________________________________________________________

Foreløpig forslag til representantskap for å sikre kvensk representasjon i FeFo og andre organer der det er hensiktsmessig:

Kveenineuvo – Kvensk råd

Kveenineuvo – Kvensk råd er sammensatt av medlemmer fra kvenske organisasjoner der

· Kvenske hovedorganisasjoner velger en representant hver, med personlig vara

· Kvenske lokallag velger en representant hver, med personlig vara. Lokallag med mer enn 100 medlemmer velger to representanter. To lokale representanter er også maksimalt antall per kommune per hovedorganisasjon..

Krav til kvensk hovedorganisasjon er at den oppfyller de krav som stilles til en organisasjon i hht Forskrift om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1946) der §4 femte strekpunkt tydeliggjøres med å kreve minst tre lokallag i minst tre kommuner, og et nytt strekpunkt tilhørende §4 med krav om at minst 75% av de tellende medlemmene i organisasjonen er kvener/norskfinner.

Krav til lokallag er at laget må ha minst 25 medlemmer i hht til nevnte forskrift og være tilknyttet en kvensk hovedorganisasjon.

Kveenineuvo - Kvensk råd vil være rådgivende organ for regionen og bl.a. bidra inn mot FeFo. Kveenineuvo - Kvensk råd springer ut fra ordningen med Kvensk Råd – Nord-Troms. Et Kveenineuvo – Kvensk råd som favner hele regionen vil erstatte Kvensk Råd – Nord-Troms.

Kveenineuvo - Kvensk råd bør opprettes i forbindelse med regionreformen for å ivareta nødvendige forhold. Dette må gjøres gjennom lovendringer el.l. i forbindelse med den pågående prosessen med å danne en ny region for Fylkene Troms og Finnmark, og dette må innarbeides nå mens man holder på med lovendringer og tilpasninger. Konkret anbefaler vi altså at det etableres et råd som kan komme med innspill av felles interesse. Rådene kan omfatte områder som fiskeri, utmark, arbeid med kvensk språk og kultur, skole, kulturminner osv. Rådet er dermed overordnet å må lovfestes særskilt gjennom en prosess utenom Finnmarksloven konkret.

I 2018 ble det satt ned en Sannhets og forsoningskommisjon for urett begått mot den samiske og kvenske befolkningen i forbindelse med fornorskningspolitikken. Vi ber kommisjonen også se på hva som er skjedd etter at fornorskningspolitikken ikke lenger var offisiell norsk politikk. Representasjon og innflytelse over organer som fatter beslutninger som berører kvenske interesser er et av kjernepunktene i den sammenhengen.

FeFo er grunneier (i hele Finnmark og rår over 95 % av Finnmarks landarealer) som ivaretar rettigheter og felles ressurser for bosatte i Finnmark (FeFo,s formål). Sametinget er en landsomfattende institusjon. Det samme vil Kvensk råd være. I den sammenhengen bør det vurderes hvor hvorvidt det er formålstjenlig at disse institusjonenes plenum etter forholdstallsvalg velger de som skal representere samiske og kvenske interesser i styret, da FeFo skal speile befolkningen i Finnmark. Videre er det behov for å vurdere representasjon av ulike næringsinteresser sikres, og bl.a. jordbruk og husdyrhold, og mer moderne næringer forankret i kvensk og samisk kultur som turistnæringer, foredling og salg av det naturen har å by på gjennom høsting, i tillegg til reindriften osv. For å oppsummere må det vurderes om alle hensyn er tatt for å sikre en balanse i styret som sikrer at det er Finnmarks befolkning som er representert, sikrer en god forholdsmessig representasjon for de historiske folkene i Finnmark og representasjon ut fra de næringer som er avhengige av og bruker Finnmarks areal til verdiskapning og arbeidsplasser.

Ystävällisin tervheisin • Vennlig hilsen

For NKF/RK

___________________

Hilja Huru Ivar Johnsen (s)

Leder Generalsekretær

_____________________

Jan Daleng

Nestleder