Høring – utkast til endringer i forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015

Høringssvar fra Kommunal Landspensjonskasse

Høringsuttalelse til endringer i forskrift 3.juli 2014 nr.949

Dato: 06.01.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg