Høringssvar fra Digitaliseringsdirektoratet

Dato: 13.05.2022

Høringssvar ang. gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1151 om bruk av digitale verktøy og prosesser i selskapsrett (digitaliseringsdirektivet).

Vi takker for muligheten til å uttale oss om forslaget til gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1151 i norsk rett, og ønsker med dette å uttrykke generell støtte til forslaget.

Som departementet selv nevner, er mange elementer i direktivet allerede gjennomført i norsk rett, slik at ikke hele endringsdirektivet kommer som noe nytt nå. Direktivet inneholder også en del mer tekniske bestemmelser, og vi støtter departementets tilnærming hvor disse i stor grad foreslås fastsatt i forskrift. Dette er i tråd med anbefalingene i veilederen for digitaliseringsvennlig regelverk.

Vedrørende spørsmålet til sist i høringsnotatets punkt 8.3.2, om hvorvidt det bør innføres krav om at visse opplysninger sendes inn elektronisk, kan man som ledd i vurderingen se til eForvaltningsforskriften. Kommunal – og distriktsdepartementet har laget en Spørsmålsorientert veiledning til eForvaltningsforskriften. I punkt 1.1.7 i denne står blant annet følgende:

“1.1.7 Kan forvaltningsorganet kreve at jeg bruker elektronisk kommunikasjon?

Den store hovedregelen er at forvaltningsorganet ikke kan kreve at du skal bruke elektronisk kommunikasjon ved henvendelse til et forvaltningsorgan. Selv om forvaltningsorganet har lagt til rette for det, kan du selv velge om du vil henvende deg til forvaltningsorganet ved bruk av elektronisk kommunikasjon eller ved bruk av tradisjonelle metoder (ordinært brev eller telefon).”

Digitaliseringsdirektivet omhandler midlertid bedrifter, ikke innbyggere generelt, og i høringsnotatets kap. 9.2 kommer det frem at en stor overvekt av bedriftene allerede for eksempel registreres elektronisk. I tråd med ønsket om “digitalt førstevalg” bør elektronisk innsendelse i det minste være hovedregelen. Uavhengig av om departementet vil foreslå et krav om elektronisk innsending etter artikkel 28b nr. 3 eller ikke, må løsningen for dette oppfylle krav til universell utforming, og bør være så god at den foretrekkes som det enkleste alternativet av brukerne.

Med vennlig hilsen

Rozemarijn van der Hilst-Ytreland

Seksjonssjef

Astrid Solhaug

Seniorrådgiver