Høringssvar fra NHO

Dato: 04.10.2022

NHO oppfatter at hensikten med forslaget i høringsnotatet først og fremst er å gjøre det tydeligere at bruk av negative servitutter og såkalte eksklusive leieavtaler kan være i strid med konkurranseloven. Slike negative forpliktelser kan, uavhengig av en forskrift, allerede være forbudt.

Vi er enig i at negative forpliktelser kan begrense konkurransen i strid med konkurranselovens formål. Vi mener at en forskrift som tydeliggjør konkurranselovens grenser, vil kunne bidra til en mer korrekt og ensartet etterlevelse av forbudene i loven.

Det kan være usikkert hvordan forskriften bør formuleres for å nå det målet som er ønsket. Antagelig er det hensiktsmessig at det blir tydelig at eksisterende negative forpliktelser er forbudt, slik det er foreslått. Videre vil det være nødvendig med kriterier for når det er tillatt å stifte nye negative forpliktelser.

Departementet har fortjenstfullt utredet alternative tiltak. Det kan meget vel hende at en veileder om negative forpliktelser vil være et vel så godt virkemiddel som forskrift. Det er mer fleksibelt å endre en veileder, og den kan være mer detaljert og ikke minst nyansert enn ordlyden i en forskrift. Uansett er det sannsynlig at det vil være nødvendig med en veileder til forskriften, selv om høringsnotatet vil bidra med en del veiledning hvis forskriften fastsettes nøyaktig som foreslått. Det kan se ut til at de økonomiske og administrative kostnadene ved en veileder over tid er minst like lave som ved en forskrift.

Forskriften vil ganske klart føre til atferdsendringer når det gjelder negative forpliktelser. Samtidig er virkningen på konkurransen usikker.

Forskriften bør derfor ha en utløpsdato, som ligger så langt frem i tid at andre dagligvareaktører ev. rekker å få etablert seg. Viser det seg etter evaluering at forskriften har den effekt den er tiltenkt å ha, kan den forlenges. Uten slike mekanismer overlever lover og forskrifter erfaringsmessig seg selv. Denne forskriften er meget godt egnet for solnedgangsklausul. Dette vil være i tråd med det departementet skriver om (på side 28), nemlig at atferdsendringer kan føre til at tilsynets bekymring for bruk av negative forpliktelser etter hvert kan forsvinne.

Uavhengig av hva departementet konkluderer med, vil det være viktig med en raskest mulig avklaring av resultatet av høringen. Høringsnotatet er et uttrykk for hva departementet mener er gjeldende rett og betydningen av ulike reguleringer. Dette kan imidlertid endre seg etter høringen, og det vil bedre etterlevelsen av konkurranseloven at departementet så snart som mulig gjør det klart hvordan konkurranseloven vil være å forstå.

I § 3 bokstav e er rettighetshaver tenkt å omfatte en som "i realiteten begunstiges". Det bør våre tydeligere hvem som kan tenkes å være omfattet av en slik realitetsvurdering.

For ordens skyld: I høringssvaret har vi lagt til grunn departementets fremstilling og vurderinger av både faktiske og juridiske forhold i høringsnotatet.