Høringssvar fra Handel og Kontor i Norge

Forutsetninger for avvikling av torsketrålernes plikter

Dato: 22.11.2016

Svartype: Med merknad

Fagforbundet Handel og Kontor i Norge (HK) er LOs tredje største forbund med over 70 000 medlemmer.  HK har medlemmer innen blant annet privat handel og service, media, samferdsel, forlag, luftfart, finans og eiendom, idrett, kultur og organisasjoner. HK organiserer også administrativt ansatte i blant annet fiskerorganisasjoner, fiskesalgslag, i oppdrettsnæringen og innen fiskerforelding. Forbundet er delt i syv geografiske regioner, samt en sammenslutning av landsomfattende avdelinger hvorav Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening er en av dem.

Regjeringas ekspertgruppe som skal vurdere pliktsystemet i fiskerinæringen, den såkalte Pliktkommisjonen, har levert sine forslag og de er på høring. Ekspertgruppen mener at oppheving av pliktsystemet, mot en omfordeling av ressurser, vil tjene kystsamfunnet bedre enn fortsettelse eller justering av dagens ordninger. Pliktkommisjonen anbefaler følgende løsning:

  • - Avvikle tilbuds- og bearbeidingspliktene
  • - Avvikle aktivitetsplikten mot avkortning av de aktuelle industrieide trålernes kvotefaktorer
  • - Auksjonere ut til fiskeindustrien (alternativt til fiskeflåten) den samlete kvoten fra avkortning
  • - Etablere et næringsfond basert på netto inntekt fra kvoteauksjonen

Ekspertgruppen sier i rapportens sammendrag (4 avsnitt s. 7) følgende:

«Ekspertgruppen mener derfor at en oppheving av pliktsystemet mot en omfordeling av ressurser vil tjene kystsamfunnene bedre enn en fortsettelse eller justering av dagens ordning. Det er ekspertgruppens klare oppfatning at en oppheving av pliktsystemet forutsetter at de verdier som pliktene i dag faktisk bidrar med til kystsamfunnene fortsatt kommer kystsamfunnene til gode, og at man søker å realisere de intensjoner som lå bak pliktene. Noe annet ville være å undergrave det livsgrunnlag som kystsamfunnene har bygget opp gjennom årtier, der det blant annet er lagt til rette for trålernes næringsvirksomhet.»

For HKs medlemmer og for mange norske kystsamfunn har det derfor stor betydning, både direkte og indirekte, hva landets myndigheter beslutter i denne saken. 

HK er opptatt av at det skal være «lys i husan» langs kysten, og at det skal foregå et aktivt og bærekraftig fiskeri både i fjordene, i kyststrøkene og til havs. Videre ønsker HK at fisken i størst mulig grad skal skape verdier og gode arbeidsplasser, både langs vår langstrakte kyst og i landet for øvrig, før eksport. Samtidig må fiskeripolitikken bidra til forutsigbarhet og god inntjening for fiskerne. 

Havressurslovens § 2 slår fast: «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg». Dette prinsippet er viktigere enn noen gang, og må ligge til grunn for eventuelle endringer i pliktsystemet.

Torsketrålere som har fått konsesjon, noen sågar med dispensasjon fra deltakerloven, ha fått disse med en spesiell hensikt, klarest formulert i Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse § 1: «Formålet med denne forskrift er å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåte».

Hensikten med pliktsystemet har altså vært å skape aktivitet i kystsamfunnene og stabile og gode arbeidsplasser i fiskeindustrien. Dette forholdet må ivaretas dersom pliktsystemet skal endres eller bortfalle.

Pliktkommisjonen anslår verdien av tilbudsplikten (den tidligere leveringsplikten) og bearbeidingsplikten til null, og verdiene av aktivitetsplikten til 20–25 % av råstoffet knyttet til konsesjonen. HK stiller spørsmål til kommisjonens forslag om å sette verdien av tilbuds- og bearbeidelsesplikten, og dermed også kompensasjonen for bortfall av disse pliktene, til null. HK mener videre at verdivurderingen knyttet til aktivitetsplikten er satt alt for lavt. HK krever et langt bedre og mer tverrfaglig beregningsgrunnlag for verdien av aktivitetsplikten, og dermed også for den aktuelle kvoteavkortingen som etter planen skal settes inn i en sentral kvotebank. I tillegg krever HK at Deltakerloven og Fiskeslagslagsloven må ligge fast, og at dispensasjoner gitt i henhold til disse lover opphører når pliktsystemet evt. faller bort.

En omfordeling av avkortede kvoter, der disse kvotene auksjoneres ut til fiskeindustrien, vil etter HKs oppfatning representere et klart og permanent brudd med intensjonene i Deltakerloven, inkludert dagens praksis med at fiskekvoter skal være knyttet til fiskefartøy. Et langt bedre alternativ vil være å auksjonere ut de aktuelle kvotene direkte til fiskeflåten i passende «pakker», med føringer i forhold til geografi/anlegg, tidspunkt, produkttilstand (fersk, fryst), flåtetilhørlighet osv. På den måten vil kvotene kunne omsettes innenfor Råfisklagets ordinære regelverk, inkludert minsteprisbestemmelsene. En slik løsning vil med andre ord kunne ta hensyn til kystsamfunnenes og foredlingsindustriens behov for jevn og god råstofftilgang, samtidig som Deltakerloven ikke undergraves. 

Handel og Kontor i Norge ber regjeringen på denne bakgrunn om å gå inn for en løsning der de aktuelle avkortede fiskekvotene auksjoneres ut til direkte til fiskeflåten, og ikke til industrien.

 

Med hilsen 

Handel og Kontor i Norge

Bjørn Mietinen
1. nestleder