Høringssvar fra Fjordfiskenemnda

Fjordfiskenemnda høringssvar - ekspertgruppens rapport om pliktsystemet

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

I Fjordfiskenemndas (FFN) mandat kommer det frem at FFN skal vurdere situasjonen og utviklingen for det lokale kystfisket, med særlig vekt på samisk bruk. FFN skal fremme forslag om målrettede lokalt tilpassede tiltak som kan bidra til å styrke kystsamfunn og samiske lokalsamfunn. Tiltakene kan omfatte tema som rammebetingelser, rekruttering, mottaksstasjoner og infrastruktur. FFN skal innhente vitenskapelig lokal og tradisjonell kunnskap om viktige gyte- og oppvekstområder for bestander som høstes kystnært og i fjordene. Den skal vurdere hvilke reguleringstiltak, herunder redskapsbruk, som sikrer en bærekraftig høsting og tilrettelegger for lokal utnyttelse av ressursene. Videre inngår det i mandatet at FFN skal vurdere behovet for tilleggskvantum av torsk i åpen gruppe, og vurdere områder for særlige regler for rett til å fiske etter deltakerloven § 21 tredje ledd.

Det vises til rapporten «Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten». FFN har behandlet denne, og har følgende merknader/innspill:

FFN mener at ekspertgruppens rapport gir en relevant og god historisk beskrivelse av grunnlaget for pliktene og hvordan disse har endret seg over tid. FFN merker seg også ekspertgruppens oppsummering: «Dagens pliktsystem bidrar i liten grad til å oppfylle intensjonen om lønnsom, helårig drift av foredlingsanlegg basert på trålerråstoff. Trålerne leverer stort sett fryst fisk som er lite egnet for filetproduksjon og som via fryselager sendes ut av landsdelen, mens landanleggene baserer sin drift på fisk fra kystflåten».

FFN er enig i at pliktene ikke fungerer etter hensikten, og at de bør fases ut. Det er viktig at de lokalsamfunnene som blir berørt av opphevingene får kompensasjon. FFN mener at den kompensasjonen som er foreslått til de berørte samfunnene er satt for lavt i ekspertgruppens forslag. Kompensasjonen bør derfor økes. Avkortingen av «pliktkvotene» er for liten.

De kommunene som har hatt bearbeidingsplikt må få en økonomisk kompensasjon for bortfallet av denne.

FFN er uenig i forslaget om at avkortede kvoter skal auksjoneres til industrien på land, og mener dette ikke i tilstrekkelig grad vil bidra til formålet med kvotene. Hensikten med disse kvotene er å sikre råstoff til foredlingsbedrifter langs kysten av Nord-Norge. I rapporten kommer det frem at landanleggene langs kysten i stor grad baserer sin drift på fisk fra kystflåten. Ved å tilføre større kvoter til denne fartøygruppen vil dette være med på å sikre det materielle grunnlaget for langt flere lokalsamfunn, samt samisk kultur langs kysten. FFN foreslår derfor at kvotefaktorene som frigjøres (avkortes fra trålerne) må fordeles til hele kystflåten under 15 meter hjemmehørende i Nord-Norge. En overføring av kvotene vil kunne bidra til en forenkling av forvaltningen.