Høringssvar fra Lebesby kommune

Høringssak Ekspertutvalgets rapport om leverings- bearbeidings- og aktivitetsplikten

Dato: 21.11.2016

Svartype: Med merknad

Lebesby kommune                                                                                         

Sentraladministrasjonen

9790 KJØLLEFJORD                                                                                                                                  

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO

 

 

Saksnr.                        Arkivkode               Vår dato:                                      Avd/Sek/Saksb. 16/1304                                                         21.11.2016                                 U40 &13/RAD/SADM/TOSV                                                                                               

 

HØRINGSSAK: EKSPERTUTVALGETS RAPPORT OM LEVERINGS- BEARBEIDINGS- OG AKTIVITETSPLIKTEN

 

MELDING OM VEDTAK

Fra møtet i Formannskapet den 21.11.2016, saksnr PS 125/16.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

  • Lebesby kommune støtter rapportens konklusjon om at pliktsystemet ikke fungerer etter intensjonen. Det må dermed finnes løsninger som bidrar til at opprinnelig intensjon om lønnsom industri, sysselsetting og bosetting innfris. Kommunen mener at ferskt råstoff levert gjennom hele året, av en variert kystflåte, vil kunne bidra til dette.
  • Lebesby kommune støtter ikke kommisjonens forslag til tiltak, og finner det helt urimelig at et system som ikke fungerer skal føre til at om lag 10 % av torskeråstoffet i pliktsystemet forslås auksjonert bort til industrien, mens trålerrederne får beholde resterende 90 %. Hele pliktsystemet må ligge til grunn for beregning av kompensasjonstiltak, og ikke bare fjerning av aktivitetsplikten.
  • Forslaget om 6 000 – 10 000 tonn til auksjon er et altfor lavt kvantum, tatt i betrakting at leveringspliktig kvantum totalt utgjør rundt 57 000 tonn torsk og 11 000 tonn hyse i 2016. Kvoter som opprinnelig hadde leveringsplikt bare til Lebesby kommune utgjør over 3 000 tonn torsk omregnet i 2016-kvoter. Kommunen er imot hele prinsippet med auksjon og krever at eventuelt inndratt volum dedikeres til de kommunene som opprinnelig var tilgodesett med leveringsplikt .
  • Lebesby kommune mener at leveringsplikten må bestå, og råstoffet må i første rekke tilfalle de lokalsamfunn som opprinnelig var tilgodesett med leveringspliktige volumer. Subsidiært mener vi at minimum 50 % av trålkonsesjonene omfattet av pliktsystemet må inndras mot at staten kompenserer for tapet. Slik tar staten ansvar for at pliktsystemet er sterkt uthulet, med myndighetenes aksept. Kvotene som inndras må settes i et kvotefond som disponeres av de berørte lokalsamfunn som opprinnelig var tilgodesett gjennom ordningen med leveringsplikt.
  • Kommunen mener at aktivitetsplikten må opprettholdes, da den er svært viktig for de fiskerisamfunn dette gjelder. Subsidiært må kommuner som eventuelt mister aktivitetsplikten, få en solid kompensasjon. Lebesby kommune har gjennom mange år bygd infrastruktur og forsøkt å legge til rette for at anlegget skal kunne drive lønnsomt her. Uthuling av pliktsystemet har påført samfunnet store kostnader, gjennom blant annet permitteringer og reduserte skatteinntekter, og det er ikke akseptabelt at pliktene skal oppheves med kun en liten kompensasjon som skal tilfalle hele kysten gjennom et fond.

 

  

Med hilsen

LEBESBY KOMMUNE

  

Toril Svendsen næringskonsulent

Mobil: 97 99 09 04

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift