Høringssvar fra Finnmark Arbeiderparti

Dato: 22.11.2016

Svartype: Med merknad

Regjeringas ekspertgruppe, den såkalte pliktkommisjon, har levert sine forslag og de er på høring. For Finnmark Arbeiderpartis velgere langs kysten har det betydning hva landets myndigheter beslutter når opp mot 20 % av den årlige kvote av torsk og hyse ligger i potten. Vi snakker om et årlig kvantum på nærmere 60 000 tonn torsk og 20 000 tonn hyse, til en førsthåndsomsetningsverdi på ca 1,5 milliarder kroner årlig.

Finnmark Arbeiderparti er opptatt av at det skal være lys i husan langs kysten, at det skal foregå et aktivt fiske både i fjordene, i kyststrøkene og til havs. Fisken skal på land og produseres og dermed skape arbeidsplasser langs vår langstrakte kyst, før eksport. For Finnmark AP er det et prinsipp at naturressurser som brukes eller høstes i Finnmark og Finnmarks nærområder skal gi aktivitet og ringvirkninger der folk bor i fylke.

Torsketrålere som har fått konsesjon, noen sågar med dispensasjon fra deltakerloven, fikk disse med en spesiell hensikt, klarest formulert i Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse: § 1.  Formålet med denne forskrift er å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten

Hensikten har vært å skape aktivitet i kystsamfunnene og stabile arbeidsplasser i fiskeindustrien langs kysten. Dette må fortsatt være målet for at Havressurslovens § 2. Retten til ressursane med ordlyden: Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg, skal ha sin gyldighet.

 

«Ekspertgruppen mener derfor at en oppheving av pliktsystemet mot en omfordeling av ressurser vil tjene kystsamfunnene bedre enn en fortsettelse eller justering av dagens ordning. Det er ekspertgruppens klare oppfatning at en oppheving av pliktsystemet forutsetter at de verdier som pliktene i dag faktisk bidrar med til kystsamfunnene fortsatt kommer kystsamfunnene til gode, og at man søker å realisere de intensjoner som lå bak pliktene. Noe annet ville være å undergrave det livsgrunnlag som kystsamfunnene har bygget opp gjennom årtier, der det blant annet er lagt til rette for trålernes næringsvirksomhet.» Sier ekspertgruppen i rapportens sammendrag (4 avsnitt s. 7).

 

Pliktkommisjonen velger å sette en pris på aktivitetsplikten til 20 – 25 % av råstoffet mens tilbudsplikten (den tidligere leveringsplikten) og bearbeidingsplikten anslås å være verdiløs.

Finnmark Arbeiderparti mener pliktene er bindende for å kunne ha trålkonsesjoner, om man ikke overholder pliktene må trålkonsesjonene gis tilbake til fellesskapet for å tildeles noen som overholder pliktene, slik at man sikrer helårlige landbaserte arbeidsplasser i Finnmark.