Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 25.02.2016

Svartype: Med merknad

Kunnskapsdepartementet

Akersgata 44

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo

 

postmottak@kd.dep.no                                           Oslo, 25. februar 2016

 

Deres ref.: 16/322

Høringssvar til endringer i barnehageloven – kortere ventetid på barnehageplass

Samskipnadsrådet viser til høringen om endringer i barnehageloven – kortere ventetid på barnehageplass, og ønsker med dette å avgi høringssvar. Samskipnadsrådet er et samarbeidsorgan for landets 17 studentsamskipnader, hvorav de fleste tilbyr barnehageplass gjennom egne barnehager eller i samarbeid med kommunen.

 

Studenter med barn

Studenter med barn er gjerne dårligere stilt økonomisk enn andre småbarnsforeldre, og er også den gruppen som peker seg negativt ut blant studentene for å ha økonomiske vansker ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014 (SHOT-undersøkelsen). I tillegg viser undersøkelsen at “studenter med omsorg for barn har i større grad enn andre svake sosiale nettverk”. Svak personlig økonomi i kombinasjon med svakt sosialt nettverk, gjør at studenter med barn er ekstra utsatt hvis det tar nærmere to år før de får barnehageplass.

 

I SHOT-undersøkelsen fremkommer det tydelig at det er en sammenheng mellom omsorg for barn og om man studerer på normert tid. Barnehage er således et sentralt verktøy for å forhindre ytterligere forsinkelser og sikre god studieprogresjon for studenter med barn.

 

Innspill

Samskipnadsrådet stiller seg positiv til den foreslåtte utvidelsen, og at regjeringen således beveger seg nærmere sitt mål om “økt fleksibilitet i barnehageopptaket”, slik det fremgår av Sundvolden-plattformen. Vi ønsker samtidig å fremheve at denne fleksibiliteten kan best oppnås via løpende opptak, og at dette derfor bør tilstrebes.

 

Samskipnadsrådet registrerer at det foreslås at kommunene kan velge å ha egne opptak i september/oktober for de som omfattes av den foreslåtte utvidelsen. For studenter som gjerne er bundet av studiestart i august, vil dette kunne virke negativt. Studentsamskipnadene håper derfor at kommunene oppfordres til å ta opp barn som er født i september og oktober ved augustopptaket, da de fleste barnehager tar inn nye barn. Alternativt bør det tas høyde for studiesituasjonen i søknadsprosessen.

 

 

På vegne av Samskipnadsrådets styre,

 

Lisbeth Dyrberg

Styreleder