Høringssvar fra Lofotrådet IKP

Dato: 25.04.2022

Høringsuttalelse fra Lofotrådet til endringer i domstolstruktur

Utgangspunktet for høringen er regjeringserklæringen der det slås fast at man ønsker å «gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021 for å ivareta borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiiing, med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å opprethalde dagens struktur.»

For innbyggere og næringsliv er det viktig at tjenesten er tilgjengelig, at man ser at rettssikkerheten blir i varetatt og gjennom dette sørger for allmen tilliit til domstolens virke. Med tilgjengelige domstoler i nærhet til brukerne, kan vi forvente både lokal forankring og god kunnskap om lokale forhold. Stedlig nærhet vil også kunne ha betydning for både faktisk og opplevd rettsikkerhet. En egen tingrett i Lofoten og ikke bare et rettssted vil ha betydning for utforming av leiekontrakter, omstruktureringer og digitale endringer. Vi mener en egen tingrett har større forutsigbarhet enn et rettssted. Vårt fokus er at domstolene er for folk, en rettighet i vårt demokrati som skal være tilgjengelig for alle. Domstolene har en viktig samfunnsfunksjon og må derfor finnes i nærheten av der folk bor. Geografisk ligger Lofoten slik at det er naturlig med egen tingrett, og for de ulike partene kan nærhet medføre at situasjonen oppleves mindre krevende og at de ikke påføres en merbelastning.

Stedlig ledelse vil etter vårt syn være med på å styrke domstolen og sørge for at fokuset ikke blir splittet ved ansvar for ledelse av flere rettsteder. Det vil sikre lokal forankring og tilstrekkelig fagansvar. I tillegg får man en tydelig stemme i lokalsamfunnet.

Lofoten Tingrett har siden 2018 hatt felles ledelse med Salten Tingrett. Fra april 2021 ble disse tingrettene slått sammen til en domstol med to rettsteder. I Lofoten er det ønskelig at man gjennoppretter Lofoten tingrett med stedlig ledelse. Til sammennligning har vi i Lofoten to tjenestesteder for politiet, både Svolvær og Vest-Lofoten. De har ikke felles ledelse, noe som er begrunnet med lokale forhold og betydningen av nærhet og tilstedeværelse.

Målet med reformen var effektivisering med redusert saksbehandlingstid uten at det gikk på bekostning av kvalitet. Med erfaring fra alternative løsninger for å styrke samhandling gjennom to år med pandemii mener vi at reversering ikke er til hinder for effektiv utnyttelse av ressurser, tilretteleging for økt fleksibilitet, motvirkning av sårbarhet, styrking av faglig samarbeid eller tilrettelegging for samhandling på tvers av tingrettene. Dette under forutsetning av at det ikke går på bekostning av nærhet til domstolen og lokalkunnskap hos dommere som settes på de ulike sakene. De samme argumentene kan vektlegges for jordskifteretten.

Det styrker regionen at det finnes tingrett i området, både for innbyggere og næringsliv. Vi er kjent med at Lofoten Tingrett har hatt god tilgang til fagpersonell. For regionen betyr det at det å etablere advokatpraksis er mer aktuelt og at regionen styrkes med flere kompetansearbeidsplasser som kan gi innbyggere og næringsliv faglig bistand.

Vi gjentar vår tilbakemelding i brev datert 25.11.21:

Lofoten trenger en stedlig domstol med stedlig ledelse. Lofotrådet ber på denne bakgrunn om at Lofoten tingrett blir gjenopprettet og at det ansettes en egen sorenskriver for Lofoten tingrett.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Mikalsen

Leder

Lofotrådet

Dette dokument er behandlet digitalt og inneholder derfor ikke signaturer