Høringssvar fra TEKNA/dommergruppa Trøndelag jordskifterett

Dato: 11.04.2022

Endring av domstolstruktur - Innspill fra dommerne ved Trøndelag jordskifterett

Et klart flertall ønsker reversering:

- Embedsdommerne (5) ønsker reversering

- Domstolleder ønsker ikke reversering

- Dommerfullmektigene (2) stiller seg nøytrale

Hovedårsakene til ønsket om reversering er økonomi og tilstedeværelse.

Reformen har medført økte kostnader fordi domstolleder er gitt ekstra lønn og har fått vesentlig økte reisekostnader. Samtidig er leder kun delvis tilstede på to kontorsteder. Det hemmer ledelse og nærhet, samt går ut over de ansattes motivasjon.

Det største kontoret (Trondheim) opplever økt arbeidspress ved at alle telefonhenvendelser og all post går dit, mens det minste kontoret (Steinkjer) føler seg som en filial. Ved reversering bør rettssted Steinkjer styrkes på saksbehandler- og ingeniørsiden. Dagens struktur har medført forbedret faglig samarbeid og ressursutnyttelse. Ved en reversering bør det faglige samarbeidet la seg videreføre. Det er også vilje til fortsatt bedre ressursutnyttelse ved å ta saker utenom eget sogn forutsatt økt økonomisk godtgjøring.

Dersom dagens struktur videreføres har Trøndelag jordskifterett behov for nestleder.

Rekruttering av dommere

Foruten flere domstollederstillinger enn i dag kan rekrutteringen forbedres med flere fullmektigstillinger. Ved reversering bør det i større grad åpnes for fullmektiger også ved mindre domstoler. Et godt opplegg for fullmektig kan oppnås ved samarbeid med andre rettssteder. Kravet om 10 års relevant praksis for å bli jordskiftedommer bør praktiseres mer lempelig. Jordskiftekandidaters arbeidsmarked har færre relevante arbeidsmuligheter enn juristene, og potensielt gode kandidater med mindre enn 10 års erfaring bør derfor kunne slippes til.

Domstolloven

Forslaget om endring av domstolloven § 38 med hensyn på overføring av saker bør utredes nærmere. Uansett er det bedre å stimulere økonomisk for å få dommere og ingeniører til frivillig å ta saker i andre sogn. Felles ledelse av selvstendige domstoler er en svært dårlig løsning.

Sognegrensa mellom Trøndelag og Nord-Østerdal

Nord-Østerdal jordskifterett har igjen fremmet forslag om å overta kommunene Røros og Holtålen fra Trøndelag jordskifterett. Dette avvises på det sterkeste. De to kommunene er del av Trøndelag, og vårt kontor har erfaringen og lokalkunnskapen. Vel så viktig er at de som bor i Røros og Holtålen tradisjonelt er orientert mot Trondheim.