Høringssvar fra Advokathuset Justisia as

Dato: 26.04.2022

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I DOMSTOLSTRUKTUREN.

Det vises til departementets høringsbrev 26.01.2022. Vi er et mindre advokatfirma i Søndre Østfold rettskrets, med lang erfaring fra almenn advokatvirksomhet.

Vi er negative til reversering av domstolsreformen.

Reformen har gitt bedre fleksibilitet for saksberamming, mindre sårbarhet for sykdom o.l. og dermed bedre saksavvikling. Grunnlag for moderat spesialisering som gir bedre kvalitet i prosess og resultat, og derved også større attraktivitet som tvisteløsningsforum. Antas på sikt også å styrke samlet faglig kompetanse for dommerne og attraktivitet for søkere til dommmerembeter.

Det kan med fordel innføres en styrket lovgiving på visse punkter. Vi er enige med følgende lovforslag i Domstolsadministrasjonens høringsuttalelse:

-"Den nåværende domstolstrukturen for tingrettene og jordskifterettene - inkludert alle rettsstedene - bør tas inn i domstolloven slik at den bare kan endres av Stortinget etter ordinær lovbehandling. Dette for å sikre at terskelen for fremtidige endringer av domstolstrukturen blir så høy som mulig."

-"Det foreslås å lovfeste at domstolleder og nestleder som hovedregel ikke skal ha fast kontorsted på samme rettssted. Dette vil sikre en desentralisert lederstruktur i de nye rettskretsene."

Dagens forskriftsbestemmelse om hvilket rettssted saken skal anlegges ved (Forskrift om fordelingen av sakene i domstolene FOR-2021-03-19-762) kan med fordel lovfestes slik. Domstoladministrasjonen tar til orde for. Prinsippet går ut på at sak behandles "hvor sakene grafisk hører hjemme" men med unntak "når det er hensiktsmessig". Dersom regel skal lovfestes, må fleksibiliteten som forskriften anviser fortsatt være tilstede.

Det bør i tillegg presiseres, uansett om forskriften opprettholdes eller ved lovfesting, at det ved avgjørelse om det er "hensiktsmessig" å legge saken til et annet rettssted i rettskretsen, ikke skal være avgjørende hvor dommere som er aktuelle har sitt faste kontorsted. Dette bl.a. for å unngå at visse sakstyper, f.eks. foreldretvister, behandles ved i regelen ett eller et fåtall av rettskretsens rettssteder.

Det bør også lovfestes at alle kretsens rettssteder skal være bemannet med personell for fysiske publikumshenvendelser i kontortiden.

Advokathuset Justisia as

Ane Sofie Tømmerås, partner og Lars Winsvold, partner