Høringssvar fra Alstahaug Senterparti

Dato: 26.04.2022

Vi ønsker å sikre domstolens tilstedeværelse i lokalsamfunnet over tid. Der balansen mellom rettssikkerheten og det å opprettholde levende og livsviktige samfunn ivaretas.

Det er viktig å sikre alle innbyggere de rettighetene og tilgjengelighet de har i vårt demokrati. I vår region er det mange som har lange avstander, der de først må i båt for så videre transport på vei. En tur som ofte tar en hel arbeidsdag, bare i reisevei. Tingretten må finnes nært der folk bor slik at alle enkelt kan kreve sin rett eller få avklart en sak.

Det påpekes et behov for store fagmiljøer. Vi mener at det ikke blir større fagmiljøer ved at domstoler omdøpes til rettssteder og fratas egen ledelse. Men det kan gjøre dem mer sårbare for sammenslåing og sentralisering i neste omgang.

Vi har sett at domstolen tiltrekker seg advokatkontorer og andre aktører som ser nytten i å være nær en domstol. Det mener vi på sikt vil bidra til å øke befolkningens rettssikkerhet og bidra til flere kompetansebedrifter i distriktene.

Flere ansatte er blitt sittende igjen uten stedlig ledelse etter endringen, noe vi mener ikke bidrar til økt kompetanse og utvikling. I den daglige driften er tett kontakt mellom sorenskriver og de ansatte viktig. Flere sorenskrivere mener vi ivaretar maktbalansen mellom domstolene og den øvrige statsmakten. Faste tingrettsdommerstillinger kan økes ved å omgjøre dommerfullmektigstillinger til faste stillinger.

Det må tilrettelegges både praktisk og lovmessig for økt samarbeid mellom tingrettene for å benytte ressurser, kapasitet og kompetanse på en optimal måte. Digitalisering kan brukes i større grad for videre faglig utvikling og kompetansehevning.

Alstahaug Senterparti ønsker å få tilbake Alstahaug tingrett som en selvstendig domstol, for å ivareta befolkningen på Helgelandskysten. Dette ved å gjeninnføre strukturen før domstolsreformen av 2021.