Høringssvar fra Salten og Lofoten tingrett

Dato: 25.04.2022

Høringsuttalelse fra Salten og Lofoten tingrett – endringer i domstolsstruktur

Salten tingrett og Lofoten tingrett har hatt felles ledelse siden april 2018 og fram til tingrettene ble slått sammen til en domstol i 2021. Som sammenslått domstol er vi mer robuste med større fleksibilitet og mindre sårbarhet ved for eksempel sykefravær og ferieavvikling. Sammenslåingen gir større fleksibilitet enn felles ledelse.

Vi har forståelse for at særlig kommunene i Lofoten er bekymret for arbeidsplasser og brukernes nærhet til tingretten. Dagens struktur ivaretar disse hensynene ved at Svolvær som det minste rettsstedet er vernet mot stillingsreduksjon og fortsatt skal behandle saker som hører hjemme i Lofoten. Samtidig drar domstolen fordel av en bedre total ressursutnyttelse for begge rettssteder. Domstolsreformen styrker totalt sett rettssikkerheten for brukerne. Vi ser ulempene med at ikke begge rettssteder har stedlig ledelse og at det blir økt reisevirksomhet for dommerne. Imidlertid mener vi at fordelene med dagens struktur er langt større enn ulempene. Dagens struktur må etter vårt syn videreføres.

Uttalelsen er innsendt av tingrettens ledelse. Vi viser til fullversjon av vår høringsuttalelse som følger som vedlegg.

Vedlegg