Høringssvar fra Narvik kommune

Dato: 22.04.2022

Høringssvar fra Narvik kommune

Da NOU 2019:17 - Domstolstruktur og endringer i rettskretser - ble behandlet i Narvik kommunestyre ble det vedtatt et krav om at daværende løsning med en felles sorenskriver for Ofoten og Trondenes tingrett ble opphørt, og at det igjen ble ansatt egen sorenskriver for Ofoten tingrett.

Etter at Hurdalsplattformen åpnet for at tidligere struktur kunne gjeninnføres, ble saken pånytt behandlet i kommunestyret. 18. november 2021 vedtok kommunestyret i Narvik en uttalelse der det ble bedt om at Ofoten tingrett blir gjenopprettet, og at det ansettes en egen sorenskriver for Ofoten tingrett. Uttalelsen vedlegges.

Vi viser forøvrig til uttalelse 11.11.21 fra Midt Hålogaland krets av Den Norske Advokatforening som ber kommunene gjøre det som er nødvendig for å påse at de lokale tingrettene gjenoppstår med lokal ledelse.

Vi viser også til høringssvar av 14.mars 2022 fra dommere og saksbehandlere ved Midtre Hålogaland tingrett, rettssted Narvik, som viser til at en reversering vil gi den klart beste og varige løsningen i vår region.

Vedlegg