Høringssvar fra Innlandet fylkeskommune

Dato: 06.04.2022

Innlandet fylkeskommune avgir følgende høringssvar til NOU 2019: Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven:

- Dagens tingretter og jordskifteretter videreføres med dagens struktur. Innlandet fylkeskommune avviser forslaget om endringer i rettskretsene.

- Innlandet fylkeskommune støtter endringen i domstolloven med at myndigheten til å fastsette ett eller flere faste rettssteder for tingrettene skal tillegge Kongen.