Høringssvar fra Alvdal kommune

Dato: 25.03.2022

Kommunestyret i Alvdal anbefaler at dagens domstolstruktur opprettholdes, med følgende begrunnelse:

Domstolsreformen ble innført av Solbergregjeringen på bakgrunn av en svært kritisk rapport fra Riksrevisjonen der det ble påpekt at den daværende domstolstrukturen medførte dårlig rettssikkerhet for innbyggerne, manglende effektivitet, problemer knyttet til habilitet og store problemer med å rekruttere til ledige stillinger ved de mindre tingrettene og jordskifterettene.

Reformen som ble vedtatt i 2021 innebar en reduksjon av antall rettskretser, samtidig som alle rettssteder ble opprettholdt. Dette sikret større fagmiljøer, bredere kompetanse, mer effektiv behandling og bedre rettssikkerhet innenfor hver rettskrets, samtidig som innbyggerne har samme nærhet til rettslokalene som tidligere og kompetansearbeidsplasser knyttet til rettssteder ikke er fjernet.

Responsen fra fagmiljøene er at domstolsreformen har fungert etter intensjonen, samtidig som kostnader til byråkratiet innen rettsvesenet er redusert med 37 mill. årlig. Dette er penger som dermed kan brukes på å styrke kompetanse og kapasitet i rettspleien eller flyttes til andre tjenesteområder, fremfor å brukes til byråkrati.

Vedlegg