Høringssvar fra Dommerforeningen, lokal avdeling, Follo og Nordre Østfold tingrett

Dato: 25.04.2022

REVERSERING AV DOMSTSTOLSSTRUKTUR – HØRINGSUTTALELSE

DEN LOKALE DOMMERFORENINGEN VED FOLLO OG NORDRE ØSTFOLD TINGRETT

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Den lokale Dommerforeningen ved Follo og Nordre Østfold tingrett viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat 26. januar 2022 om endringer i domstolstrukturen og inngir med dette høringsuttalelse til forslaget om reversering av domstolsreformen 2021.

Høringsuttalelsen avgis av de faste utnevnte embetsdommerne i den lokale Dommerforeningen ved Follo og Nordre Østfold tingrett, med unntak av embetsleder og nestleder, som inngir egen høring på vegne av ledelsen ved embetet.

1.2 Sammendrag

Follo og Nordre Østfold tingrett ble etablert gjennom sammenslåing av tidligere Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett 26. april 2021 som ledd i gjennomføringen av domstolsreformen 2021. Embetet har rettssteder på Ski og på Mysen.

Den lokale Dommerforeningen går inn for reversering av dagens struktur, slik at Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett re-etableres som selvstendige domstoler.

Den lokale Dommerforeningen kan ikke se at de hensyn som begrunnet domstolsreformen 2021, har gjort seg særlig gjeldende i tidligere Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett. Det har heller ikke vært noen store uutnyttede dommerressurser i disse domstolene før sammenslåingen som gir noen effektiviseringsgevinst av betydning. Videre medfører sammenslåingen klare ulemper ved at ledelsen ikke daglig er til stede ved rettsstedene, at felles rutiner ikke nødvendigvis egner seg for rettssteder av forskjellig størrelse og økt reisebelastning for dommerne.

Det gis en nærmere redegjørelse for den lokale Dommerforeningens syn i høringsuttalelsen pkt. 2. Andre spørsmål reist i høringsnotatet kommenteres i høringsuttalelsen pkt. 3.

2. Reversering av domstolstrukturen

2.1 Generelt

Den lokale Dommerforeningen understreker innledningsvis at det er vesentlig at spørsmålet om reversering av dagens domstolstruktur vurderes individuelt for den enkelte domstol, og at man hensyntar lokale variasjoner og ønsker. Den lokale Dommerforeningen utelukker ikke at spørsmålet om reversering kan vurderes ulikt for de enkelte domstolene.

Etter den lokale Dommerforeningens syn bør dagens struktur i Follo og Nordre Østfold tingrett uansett reverseres.

2.2 Lite konkret behov for sammenslåingen

Den lokale Dommerforeningen anser at det i utgangspunktet var lite konkret behov for sammenslåingen av Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett slik denne ble gjennomført i domstolsreformen 2021.

Follo tingrett bestod av 8 faste embetsdommere og 2 dommerfullmektiger. Heggen og Frøland tingrett bestod av to faste embetsdommere og tre dommerfullmektiger. Begge domstolene hadde dermed forsvarlige og gode fagmiljøer.

Begge domstoler tilbød rettsmekling uten utfordringer med habilitet e.l.

Det var også tilstrekkelige fagmiljøer til en forsvarlig behandling av saker etter barneloven og barnevernloven. I forbindelse med Indre Østfold kommunes høringsuttalelse 14. mars 2021, der kommunen går inn for en reversering, er uttalt at saker etter barneloven i større grad ble behandlet av dommerfullmektiger ved tidligere Heggen og Frøland tingrett og at de kanskje ikke har vært bra nok. (Smaalenenes Avis, 14. mars 2021). Dette skjedde imidlertid etter en konkret og organisatorisk vurdering, og ikke fordi det i utgangspunktet ikke var tilstrekkelig med faste dommere ved embetet. I tillegg kommer at rettssted Mysen nå styrkes ytterligere ved at DA mars 2022 har besluttet at en dommerfullmektigstilling konverteres til et fast dommerembete. Ved en reversering vil dermed Heggen og Frøland tingrett fullt ut kunne ivareta saker etter barneloven og andre saker som berører barn på en god måte. De faste embetsdommerne ved Heggen og Frøland tingrett vil videre også kunne tilby alternativ tvisteløsning i saker etter barnevernloven etter en eventuell reversering.

Den lokale Dommerforeningen peker på at det heller ikke var forhold eller ulikheter ved embetenes saksbehandlingstid som tilsa en sammenslåing. Den lokale Dommerforeningen tar utgangspunkt i saksbehandlingstiden for 2019, dvs. før Covid19-pandemien. For TVI-saker hadde Follo tingrett en saksbehandlingstid på 5 måneder mens Heggen og Frøland tingrett hadde 5, 1 måneder. For MED-saker hadde Follo tingrett 2,7 måneder mens Heggen og Frøland tingrett hadde 3,2 måneder. For ENE-saker var saksbehandlingstiden henholdsvis 0,4 og 0,5 måned. Heller ikke saksbehandlingstiden indikerer noen uutnyttet ressurs eller behov for sammenslåing.

Før sammenslåingen samarbeidet også de to domstolene godt både faglig og praktisk med krysskonstituering ved behov, felles faglige samlinger og deling av rutinebeskrivelser m.v. Hverken sammenslåing eller felles ledelse var følgelig nødvendig for god faglig og praktisk ressursutnyttelse.

2.3 Sammenslåingen har ikke ført til ønskede fordeler

Den lokale Dommerforeningen kan heller ikke se at sammenslåingen har medført de fordelene man ønsket.

Etter den lokale Dommerforeningens syn har sammenslåingen ikke ført til noe større fagmiljø for dommerne, siden vi ikke er fysisk samlokalisert. Det er ingen daglig eller løpende kontakt mellom dommerne ved de enkelte rettssteder. Etter den lokale Dommerforeningens syn er dette av større betydning for det direkte fagmiljøet enn antall dommere ved det samlede embetet. Den lokale Dommerforeningen viser ellers til tidligere merknader om tilstrekkelige fagmiljøer ved hvert embete.

Sammenslåingen har heller ikke gitt økt ressurstilgang. Embetet behandler det samme antall saker med samme antall dommere. Etter den lokale Dommerforeningens syn hadde som nevnt verken Follo tingrett eller Heggen og Frøland tingrett noen uutnyttet kapasitet som nå kommer det andre rettsstedet til gode.

Den lokale Dommerforeningen har i liten grad opplevd at saker tidligere har blitt avlyst eller utsatt, verken i Follo tingrett eller Heggen og Frøland tingrett, som følge av mangel på dommerressurser. Generelt har dommermiljøene vært tilstrekkelige til å håndtere f.eks. uventet fravær. Den lokale Dommerforeningen understreker likevel at dette skyldes at ansatte til dels har strukket seg svært langt for å få gjennomført saker og at det er grunn til å styrke kapasiteten særlig ved rettssted Ski. Som nevnt, kan imidlertid ikke den lokale Dommerforeningen se at det da har vært uutnyttet kapasitet ved det andre rettsstedet som kan utjevne dette. Ved lengre fravær må embetet dessuten uansett tilføres ressurser i form av konstitusjoner e.l.

Etter sammenslåingen har enkelte saker blitt behandlet på tvers av rettsstedene, herunder ved at dommere har reist til et annet rettssted. Dette fremstår imidlertid ikke å ha vært utslag av et avgjørende konkret behov, men mer av et ønske om at dommere «jobber på tvers». Den lokale Dommerforeningen kan her ikke se at det har noen egenverdi i seg selv at saker behandles «på tvers». Det har også vært tilfeller der dommere fra Mysen har behandlet saker på Ski mens dommere fra Ski samtidig har behandlet saker på Mysen. Den lokale Dommerforeningen stiller spørsmålstegn ved årsaken til dette og om dette representerer effektiv ressursutnyttelse. Retten viser ellers til at flytting av saker mellom rettssteder for øvrig reiser flere prinsipielle spørsmål, jf. lagdommer Heyerdahl «Saksfordeling, domstolstruktur og retten til rettferdig rettergang etter EMK» (Rett24, 25. februar 2022).

Den lokale Dommerforeningen utelukker ikke at saker kan ha kommet opp tidligere enn hva man ellers ville ha fått til. Det er imidlertid tale om enkeltsaker som ikke bør være styrende, og der gode berammingsrutiner uansett vil kunne skape en god flyt dersom dagens struktur reverseres.

Den lokale Dommerforeningen understreker videre at spørsmålet om mild spesialisering ikke er avklart ved Follo og Nordre Østfold tingrett.

For øvrig viser den lokale Dommerforeningen til lagdommer Per Jordal og lagdommer Torstein Frantzen «Domstolsreformen: Hvorfor ikke høre på kommunene?» (Rett24, 21. oktober 2021) som generelt for domstolene peker på at det ikke er opplagt «verken at vi hadde et stort problem, eller at den nye strukturen har løst et slikt problem.»

2.4 Dagens struktur innebærer klare ulemper

Den lokale Dommerforeningen mener videre at dagens struktur innebærer klare ulemper for embetet.

Dagens løsning med to rettssteder medfører at ledelsen ikke er til stede ved rettsstedene til enhver tid. God ledelse handler i stor grad om tilstedeværelse og kontakt med de ansatte og deres utfordringer, herunder uformelt i hverdagen. Dette er vanskelig å gjennomføre med dagens struktur.

I tillegg er ledelsens tilstedeværelse noe uforutsigbar for de ansatte med dagens struktur. Embetsleder er enkelte dager ved rettssted Ski og enkelte dager ved rettssted Mysen, men dette tilpasses berammelsesprogrammet. Tilstedeværelsen varierer dermed fra uke til uke.

Det er utnevnt ny nestleder som skal ha arbeidssted i Mysen. Den lokale Dommerforeningen antar imidlertid at også nesteleder skal være noe tilstede ved rettssted Ski. Man får dermed tilsvarende utfordringer med nestleder og hans tilstedeværelse.

På grunn av dette ønsker den lokale dommerforeningen heller ikke videreført felles ledelse ved en eventuell reversering.

Sammenslåingen fremstod videre som dårlig forberedt. Dette i motsetning til f.eks. sammenslåingen av Ytre og Indre Follo tingrett i 2006. Dette reduserer muligheten for en like god effekt som man oppnådde den gangen. I tillegg ble sammenslåingen gjennomført under pandemien og i en ekstremt krevende periode med rask digitalisering m.m. Dette svekker lokal oppslutning om sammenslåingen og igjen muligheten til å oppnå en god effekt.

Den lokale Dommerforeningen peker også på at man bruker mye ressurser til å avdekke eventuelle effektivitetsgevinster ved sammenslåingen. Det fremstår også som utfordrende å finne frem til gode fellesrutiner for rettsstedene idet de har ulik størrelse og ulike behov.

Dagens løsning innebærer videre økt reisebelastning for dommerne og usikkerhet i hverdagen knyttet til mulig bytte av rettssted eventuelt på kort varsel. Den lokale Dommerforeningen er bekymret for hvilken betydning dette på sikt vil kunne ha for rekruttering til domstolen, samt eventuelt betydning for dagens ressurssituasjon ved embetet.

2.5 Tidspunkt for reversering

Etter den lokale Dommerforeningens syn er det videre på nåværende tidspunkt det er mulig å reversere dagens løsning dersom man skal gjøre dette. Det er gjort få investeringer og få irreversible endringer. Dersom reversering skal vurderes på et senere tidspunkt, vil det i praksis neppe være aktuelt eller hensiktsmessig å reversere. Dette vil dermed uthule muligheten for en reversering.

Den lokale Dommerforeningen anser følgelig at man bør reversere dagens løsning nå.

Deretter bør man bruke tid på å vurdere samarbeidsmodeller fremover og eventuelt forberede nye samarbeidsløsninger på en god måte. Den lokale Dommerforeningen er selvsagt åpen for og vil bidra til slike vurderinger og løsninger.

3. Øvrige spørsmål

I høringsnotatet trekkes det frem og bes om synspunkt på andre ulike spørsmål knyttet til felles ledelse m.m. Etter den lokale Dommerforeningens syn bør disse spørsmålene først utredes nærmere fra departementets side og eventuelt fremkomme som mer konkrete forslag. Deretter bør det gjennomføres en ny høringsrunde der forslagene kan kommenteres konkret når reverseringsspørsmålet er avklart.

Mvh

Dommerforeningen

Follo og Nordre Østfold tingrett