Høringssvar fra Gramstad Jensen Advokatfirma AS

Dato: 04.04.2022

Jeg skriver ut fra 20 års praksis som advokat, for tiden lokalisert i Hemsedal kommune, men det meste av tiden har jeg praktisert i Oslo.

Fra mitt ståsted er det få eller ingen forbedringer å spore etter domstolsreformen 2021. Det er vanskelig for oss advokater å se foredeler og ulemper fra domstolenes side. Men vi kan uttale oss om hva vi ser fra vårt ståsted.

Det er i hovedsak to hensyn som er viktige. Hensynet til effektivitet og hensynet til grundighet. Ofte kan disse hensynene stå litt mot hverandre. De senere år har det vært en tendens til å legge mer vekt på effektivitet enn grundighet. Det er en uheldig utvikling.

Det er min erfaring at lokal forankring er viktig i forhold til eierskap. Og eierskap er viktig i forhold til grundighet.

Jeg støtter derfor regjeringens forslag.