Høringssvar fra Parat ved Follo og Nordre Østfold tingrett

Dato: 07.04.2022

Høringssvar fra Parat ved Follo og Nordre Østfold tingrett i anledning høring om endring i domstolstruktur

Det vises til Høring av endringer i domstolstrukturen fra Det kongelig Justis- og Beredskapsdepartementet av 26.01.2022.

Parat ved Follo og Nordre Østfold tingrett organiserer 4 av 5 saksbehandlere ved rettssted Mysen og 4 av 10 saksbehandlere ved rettssted Ski. Høringen innsendes på vegne av begge rettssteder.

Nedenfor fremkommer Parat medlemmene på rettssted Mysen og rettssted Ski sitt svar til høringen. Svarene vil dels være inndelt pr rettssted (der dette presiseres) og dels være felles oppfatninger.

Generelt:

 • Hele prosessen som ble satt i gang med sammenslåing av rettsstedene startet for raskt. Det er få eller ingen av de ansatte som noen gang er blitt bedt om å komme med sitt syn på saken. Rettssted Mysen tenker at de som har sittet i utvalget for denne prosessen, viser seg å komme fra store steder/byer og forholdsvis store tingretter og at det vil si at det ikke har vært medlemmer fra de minste rettsstedene og mindre kommuner som har kunnet komme med sine tanker/meninger rundt sammenslåingen.
 • Fordi prosessen skjedde så raskt, rakk aldri rettsstedene som skulle sammenslås å samarbeide om felles rutiner og fremdriftsplaner. Ei heller hadde ansatte hilst på hverandre, før dagen for sammenslåing. En mer gjennomtenkt prosess, hvor alle nivåer av ansatte hadde fått være med å påvirke gjennomføringen av dette prosjektet, kunne mest sannsynlig ført til at en sammenslåingsprosess kunne hatt forutsetninger for å gå mer smidig og med mer positivt resultat.
 • Ved rettssted Mysen er oppfatning at dette bare er et steg videre i prosessen for en eventuell nedleggelse av de små rettsstedene på sikt. Slik det er blitt nå, at rettssted Mysen i praksis er et avdelingskontor, er faren for nedleggelse større enn om det hadde vært en selvstendig domstol på Mysen, med stedlig ledelse.
 • Ved rettssted Ski er oppfatningen at det fornuftige hadde vært en full sammenslåing av rettskretsene med samlokalisering i ett tinghus.

Fagmiljø:

 • En av begrunnelsene for gjennomføring av denne prosessen var at det skal være en fordel med større fagmiljøer. Både rettssted Mysen og det store trekk også rettssted Ski sin oppfatning er at man ikke har noe utbytte av dette slik situasjonen er i dag, med forskjellige rettssteder. At det ikke er stedlig ledelse ved rettssted Mysen svekker fagmiljøet. Uansett er det stort sett slik at ønsker man å drøfte en problemstilling, gjør man det gjerne med en annen som sitter på samme rettssted, og gjerne en som sitter på kontoret rett i nærheten av en selv.
 • I disse digitale tider kan man allikevel mellom domstolene lett drøfte problemstillinger/ha møter o.l. over tlf. eller video. Dette har ikke blitt gjort i særlig utstrekning saksbehandlerne mellom når det gjelder faglige spørsmål. Dette kan nok også ha å gjøre med signalene om reversering som kom i Hurdalsplattformen.

Problemer med dagens situasjon:

 • Ved rettssted Mysen oppleves det uheldig at alle i ledelsen har sitt faste kontorsted i Ski. Medlemmene ved rettssted Ski har forståelse for dette. Domstolen har tilsatt ny nestleder fra 01.01.2022. Nestleder, som opprinnelig var konstituert dommer ved rettssted Ski, skal ha fast kontorsted i Mysen men har kun vært på rettsstedet få ganger. Han har nå permisjon og vil ikke fungere som nestleder før i slutten av juni 2022. For øvrig har rettssted Mysen i snitt besøk fra ledelsen ca. 1 gang i uken.
 • Rettssted Mysen opplever at møtevirksomheten har økt betraktelig. Dette fører til at mye av arbeidstiden blir brukt til møter som i stedet kunne vært benyttet til våre primæroppgaver.
 • Rettssted Ski er vant til denne møtestrukturen fra tidligere og har erfaring med at det er en nødvendighet for å få frem spørsmål/problemstillinger til ledelsen og fra ledelsen.
 • Rettssted Mysen føler at de som det minste rettsstedet er et avdelingskontor. Den følelsen begrunnes blant annet med, som nevnt tidligere, at all ledelse har sitt kontorsted i Ski.
 • Rettssted Mysen opplever også at de ikke har fått gjennomslag for noen av sine ønsker i forhold til rutiner, ei heller har noen fra rettssted Mysen vært med i beslutningsprosesser fra starten av. Dommere fra avd. Mysen er i mye større grad sendt til Ski for å gjennomføre rettssaker, enn dommere fra Ski kommer til Mysen for å gjennomføre rettssaker. Medlemmene fra rettssted Ski har forståelse for synspunktet men heller ikke de har opplevelsen av å ha vært særlig medvirkende del av beslutningsprosesser. Allikevel er det nok slik at det enn så lenge er flest rutiner fra rettssted Ski som er videreført etter sammenslåing.
 • Både rettssted Mysen og rettssted Ski opplever at det kan være uoversiktlig i forhold til e-post mottak og felles sentralbord. Dette kan føre til at det tar tid før saksbehandler mottar e-post til seg, noe som blir et problem da det kan komme e-poster vedr. avlysninger av rettsmøter på morgenen og som man kan oppleve at ikke mottas av saksbehandler før det er for sent.
 • Rettssted Mysen opplever at når det gjelder sentralbordet fører det til at en del telefoner som skal til Ski kommer til Mysen, da det tar for lang tid å komme gjennom i Ski. Det samme kan til tider være tilfellet motsatt vei. Det er såpass mye å gjøre i en ekspedisjon, så det burde vært flere som hadde fungert i en slik stilling. Det er generelt også mange flere «innbokser» å forholde seg til og følge opp enn tidligere.
 • Felles postmottak for brevpost gir merarbeid for rettssted Ski da post må skannes og videresendes. Det samme gjelder sortering av e-post som skal til Mysen.

Arbeidsmiljø:

 • Det vil være best for arbeidsmiljøet at alle ansatte sitter på samme sted. Man får ikke et helhetlig arbeidsmiljø på tvers av rettsstedene.
 • Det er pr i dag ikke noe utbredt samarbeid mellom saksbehandlerne ved de ulike rettsstedene og det er derfor fremdeles to separate arbeidsmiljø med forskjellige rutiner og kultur.

Felles ledelse:

 • For rettssted Mysen mener de at dersom det opprettholdes felles ledelse ved reversering vil dette ikke vil gjøre noe forskjell fra dagens situasjon. Det er da oppfatningen, at rettsstedene fortsatt kan være sammenslått.
 • Alle mener at en selvstendig domstol bør ha stedlig ledelse og en tilstedeværende leder som har personalansvar.

Felles saksinntak:

 • Vår oppfatning er at felles saksinntak ved reversering vil være lite hensiktsmessig. Vi har ingen gode forslag/løsninger å komme med for at dette skal fungere smidig. Man kan se for seg at et slikt inntak blir uoversiktlig å håndtere og at det i tilfelle må brukes mye ressurser på å få en slik løsning til å fungere. Det vil kreve kunnskap om rettsstedene og geografikunnskaper over områdene dette mottaket skal dekke. Dette er ressurser domstolen pr i dag ikke har.
 • Dersom dagens struktur opprettholdes må vi arbeide videre med rutiner for felles saksinntak og fordeling.

Ved en eventuell reversering:

 • Hvis resultatet av denne høringen ender med en reversering, ser Parat ved rettsstedene at det er mulig med et faglig samarbeid mellom domstolene i større grad enn tidligere.
 • Det er også positivt med større grad av samhandling mellom domstolene dersom det legges til rette for det, f eks bistand ved sykefravær og inhabilitet.

Rettssikkerhet:

 • For å styrke rettssikkerheten ved domstolene kan man, som foreslått i høringsforslaget, opprett flere dommerstillinger. Det er også nødvendig med flere saksbehandlerstillinger ved embetene, samt å styrke budsjettene til domstolene.
 • For å gjøre rettssted Mysen mer robust kan man øke rettskretsen, og dermed saksgrunnlaget for tingretten, ved å legge Rakkestad kommune til Mysens krets.

Fordeler med nåværende situasjon:

 • Det jobbes med nytt tinghus på Mysen. Dette er med på å styrke sikkerheten for både besøkende og ansatte i domstolen.
 • Det er flere å spille på ved sykdom.
 • Ved rettssted Ski ser vi fordeler med flere saksbehandlere å fordele vaktordninger på.
 • Ved rettssted Ski ser vi fordeler med fleksibilitet knyttet til dommerressurser.

Konklusjonen fra Parat ved Follo og Nordre Østfold tingrett er at et stort flertall av medlemmene ønsker en reversering.

På vegne av Parat for Follo og Nordre Østfold tingrett

Tillitsvalgte Berit Stenerud og Kari Lavén