Høringssvar fra Ringsaker kommune

Dato: 25.04.2022

Høringssvar fra Ringsaker kommune om domstolsreformen

Formannskapet i Ringsaker kommune behandlet i møtet den 20.4.2022, ved f.sak 41/2022, høring av endring i domstolstrukturen. Det ble fattet følgende enstemmig vedtak:

Ringsaker kommune fraråder reversering av domstolsreformen, og avgir høringsuttalelse slik det framgår av saksframleggets del «Vurdering».

Ringsaker kommune avgir dermed følgende høringsuttalelse:

Viktige målsettinger som lå til grunn for domstolstrukturen var blant annet å få sterkere fagmiljøer, med økt evne til å holde domstolen faglig oppdatert i en tid hvor saker er mer komplekse og delvis internasjonale. Dette skulle gi særlig faglig fokus på barnesakene (foreldretvister og barnevern), og bedre samlet ressursutnyttelse på tvers av rettssteder.

Ringsaker kommune er fornøyd med dagens ordning – med Østre Innlandet tingrett på Hamar, og satellitt-kontorer på Elverum og Tynset. Det er en fordel med et større fagmiljø enn tidligere, større dommerkorps, og en viss dommerspesialisering, og mulighet for dommerbytte. En mener at reformen har fungert etter hensikten.

Domstolstrukturen er akkurat endret og gjennomført. Det bør prøves over lengre tid, før man foretar en endelig evaluering. En endring av strukturen allerede nå, under ett år etter at reformen trådde i kraft, anses som kostbart og uhensiktsmessig.

Basert på de høringsinnspill som har kommet så langt, samt den nasjonale debatten i media, synes det som de fleste faginstanser og fagmiljø ønsker å videreføre dagens domstolstruktur. Hovedargumentet er at reformen styrker og effektiviserer domstolenes fagmiljøer og dermed også innbyggernes rettsikkerhet. Dette trekkes særlig frem når det gjelder saker som gjelder barn og barns rettssikkerhet. Rådmannen mener at høringsinnspill fra fagmiljøer bør tillegges vekt når departementet vurderer de innkomne innspill.

En har tillit til at departementet vil veie de aktuelle fordeler og ulemper på en god måte, og tilrå en løsning som er til det beste for innbyggerne i Innlandet. Ringsaker kommune vil innrette seg i henhold til beslutningen som fattes, men har gjennom saksframlegget tilkjennegitt punkter en anser som viktige å ha med i vurderingen, og en fraråder reversering av domstolsreformen på nåværende tidspunkt.