Høringssvar fra NTL, Agder tingrett

Dato: 20.04.2022

Høringssvar fra NTL i Agder tingrett

Saksnr. 22/371

Høringssvar – Domstolstrukturen i Agder

NTL Agder tingrett støtter ikke forslaget om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolreformen 2021.

NTL Agder tingrett ønsker at nåværende struktur blir satt inn i domstolloven slik at hvert enkelt rettssted blir beskyttet gjennom at det er Stortinget som må gjøre et lovvedtak for at det skal bli endringer på dagens struktur.

NTL i Agder tingrett har 24 medlemmer jevnt fordelt på rettsstedene Arendal og Kristiansand og representerer dermed 1/3 av alle ansatte i tingretten.

Begrunnelse

Dagens struktur sikrer bedre fagmiljø, flere kollegaer å samhandle med og større mulighet for spesialisering. Vi opplever at vi har fått bedre ressursutnyttelse og en sterkere ledelsesstruktur. Dagens struktur er viktig for tilveksten og fornyelse av domstolen, vi får mer interessante arbeidsplasser og bedre rekruttering.

Sammenslåingen har ikke ført til så store endringer som vi i en årrekke har fryktet. Når vi tidligere har snakket om sammenslåing har vi alltid sett for oss en fysisk sammenslåing der de mindre rettsstedene ville bli nedlagt og flyttet sammen med den største. Et annet utfall vi også så for oss, var at Arendal og Farsund ville bli avdelinger med minimumsbemanning på 2-3 ansatte som i realiteten bare ville være lokaler som stod til disposisjon for en tingrett i Kristiansand.

Når vi da ble presentert for den hybrid-løsningen som vi sitter med i dag, så følte vi en viss form for lettelse. Ingen rettssteder er nedlagt, ingen ansatte har blitt flyttet på og ingen har blitt oppsagt. Arbeidsplassene i distriktet er opprettholdt, publikum har fått beholde domstolen som før og vi har fremdeles nærhet til brukerne.

Det vi har fått er flere kollegaer og utskiftning av ledelsen.

Denne prosessen kom brått på oss og med liten tid til omstilling. Det har ikke vært enkelt og vi har til tider vært svært frustrerte over alt som skulle endres på, både datasystemer, postadresser, e-postadresser osv. Vi skulle forholde oss til en rekke nye personer, vi fikk nye ledere og mellomledere og det var vanskelig og uoversiktlig å finne ut av hvem som gjorde hva på alle rettsstedene. Dette skulle skje samtidig som vi skulle avvikle saker i samme tempo som før og med en pandemi hengende over oss som stakk kjepper i hjulene og sørget for at vi ikke kunne møtes fysisk på tvers av rettsstedene. Til tross for dette har vi klart oss gjennom denne omstillingsprosessen, rutinene er mer eller mindre på plass, alle har funnet sine roller og blitt vant med hverandre og den nye hverdagen vår. Det beste av alt er at det viser seg nå at vi faktisk er veldig fornøyde med slik vi har fått det og ser at denne forandringen har ført med seg mye bra.

Alle rettsstedene føler at de har en stemme i ledelsen. Vi har ikke noen følelse av at det er et såkalt «hovedsete» i Kristiansand siden ledelsen har faste dager på hvert rettssted. Vi ser at dommerne stepper inn for hverandre på tvers av rettsstedene ved behov og færre rettsmøter blir utsatt eller avlyst. På saksbehandlersiden avlaster vi hverandre på tvers av rettsstedene ved stor arbeidsbelastning, sykdom, ferie eller annet fravær. Det er, etter sammenslåingen, opprettet 13 faggrupper som er sammensatt av dommer- og saksbehandlerressurser. Disse faggruppene sørger for kompetanseheving, felles rutiner og bedre samhandling med eksterne aktører.

Reformen har ført til at vi har blitt en stor, mer robust enhet, som kan opprettholde kvalitet og fleksibilitet hva angår ressursutnyttelse, spesialisering og mindre sårbarhet på samtlige rettssteder. Man kan se for seg at en reversering fort vil kunne lede til at de aller minste domstolene ved neste korsvei blir lagt ned fordi de er for små og sårbare.

En reversering vil uansett skape frykt og uro for de ansatte. Både i form av redsel for nedleggelse for de minste domstolene, dernest i form av at det store arbeidet som nå er nedlagt i forbindelse med sammenslåing må reverseres og gjøres på nytt.

Alt i alt så er vi veldig tilfredse med slik utfallet av domstolsreformen har blitt og vi ønsker oss ikke en reversering. Vi er knapt ferdig med prosessen med sammenslåing, så for oss er det vanskelig å skjønne hvorfor dette skal reverseres nå. Det virker meningsløst å skulle avslutte eller endre en reform på et så tidlig stadium, før man kan se konsekvensene eller hente ut fordelene ved den. Slik vi ser det har denne reformen har gjort Agder tingretts fagmiljø bredere, mer effektivt og mer robust.

Vi i NTL i Agder tingrett vil anmode regjeringen om la domstolsreformen av 2021 bli stående samt at dagens struktur sikres ved å lovfeste dagens rettskretser og rettssteder.

Arendal 20.04.2022

Christine Rugeldal Gabrielsen

Tillitsvalgt NTL

Agder tingrett