Høringssvar fra Lunner kommune

Dato: 02.05.2022

Lunner kommunestyre vedtok enstemmig vedlagte høringssvar: Lunner kommune ønsker ikke en gjeninnføring av domstolstrukturen som gjeldende før domstolsreformen i 2021.

Samtidig vil vi med bakgrunn i punkt 3.3 i Høringsnotat om endring i domstolstruktur, hvor det "åpnes for mindre justeringer av rettskretsene, for eksempel ved overføring av enkelte kommuner mellom rettskretsen», fremme følgende høringsinnspill:

Lunner kommune vedtok, i forbindelse med høring på Domstolkommisjonens utredning NOU2 019: 17 Domstolstruktur, følgende:

"Dersom det skal gjennomføre strukturendringer vil Lunner kommune be om at vår kommune får en annen framtidig tilhørighet enn det flertallet foreslår. For oss vil en tilhørighet til Eidsivating lagmannsrett, Romerike tingrett og Øst-Viken jordskifterett være mer riktig."

Dette var av kommunestyret begrunnet med endret fylkestilhørighet, og en mer naturlig tilhørighet. Dersom vi ser på bo- og arbeidsmarked,

pendlerstrømmer og tilgang til et godt kollektivtilbud, vil en tilhørighet til Romerike være det beste for vår kommune.

Lunner kommune vil derfor be om at dette blir vurdert på nytt.