Høringssvar fra Inderøy kommune

Dato: 08.04.2022

Inderøy kommune støtter forslaget om at Inntrøndelag tingrett gjenopprettes som selvstendig domstol.

Inntrøndelag tingrett var en solid domstol som leverte på alle parametere som Domstolkommisjonens utredning, NOU 2019:17 Domstolstruktur, la til grunn for å samle til større tingretter. Både mht kvalitet, fagmiljø, saksbehandlingstid, nye og tidsmessige bygninger med digitale løsninger, og størrelse på rettskretsen med nært 100.000 innbyggere. Inntrøndelag tingrett var førsteinstansdomstol for 8 kommuner i Trøndelag.

Det forutsettes at det ved en gjeninnføring av tidligere struktur iverksettes tiltak som sikrer fleksibilitet og samarbeid mellom domstolene slik at kvalitet og saksbehandlingstid blir mest mulig lik fra tingrett til tingrett. I dette ligger, blant annet, at domstolene kan behandle barnesaker og tilby rettsmekling.

Inderøy kommune støtter også forslaget om å gjenopprette Nord-Trøndelag jordskifterett. Det må gjennomføres tiltak for å bedre samarbeid og styrker sårbare domstoler.

Av hensyn til de ansatte i domstolene bør det søkes en rask avklaring rundt fremtidig organisering. Det bør også sikres at løsningen er bærekraftig og står seg over tid.