Høringssvar fra Region Kristiansand IPR - ny versjon

Dato: 28.04.2022

Høringsuttalelse fra Region Kristiansand

Region Kristiansand oversender følgende høringsuttalelse med støtte fra kommunene

Iveland, Kristiansand, Lillesand, Lindesnes og Vennesla:

Region Kristiansand er opptatt av faglig kompetent og effektiv drevet domstol og

jordskifterett. Særlig vil hensynet til kapasitet og kompetanse i barnesaker veie tungt. Ny

organisering har ført til sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse.

Regionen registrerer at både ledelse og ansatte ønsker videreføring av dagens struktur og

regionen har ikke fått innspill fra andre om å gå tilbake til tidligere organisering.

Regionrådet støtter derfor at:

• Dagens struktur ved Agder tingrett opprettholdes

• Videreføre dagens struktur i Jordskifteretten

Birkenes kommune vil sende egen høringsuttalelse etter møte i kommunestyret 06.05.22

På vegne av Region Kristiansand IPR

Tone Marie Nybø Solheim
Daglig leder Region Kristiansand