Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 26.04.2022

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende uttalelse, ved sak 0111/22:

Trondheim kommune støtter ikke forslaget om å reversere domstolstrukturen.

Trondheim kommune deler Domstolkommisjonens beskrivelse av utfordringsbildet som lå til grunn for dagens domstolstruktur. Høringsforslaget innebærer at disse utfordringene gjenoppstår. Domstolenes oppgave er å sikre rettssikkerheten og likhet for loven for alle landets innbyggere, uavhengig av lokale forhold eller tilhørighet. Oppsplitting av dagens domstolstruktur vil svekke innbyggernes rettssikkerhet.

Dersom regjeringen likevel velger å gå for en oppsplitting vil dette etter Trondheim kommune sin oppfatning måtte følges opp med en betydelig økonomisk styrking av de mindre rettstedene, bl.a. for å sikre tilstrekkelig kompetanse. Trondheim kommune ber i så fall om at det tydeliggjøres hvordan dette er tenkt gjennomført.

Trondheim kommune vil uavhengig av domstolstrukturen be regjeringen vurdere om det bør gjøres grep for å øke kompetansen i og bruken av forliksrådene for å forsøke å løse flere saker lokalt og uten å involvere andre deler av rettssystemet.

Vedlegg