Høringssvar fra Tolga kommune

Dato: 06.04.2022

Justis- og beredskapsdepartementet
Dato: 06.04.2022

Vår ref.

Løpenr.

Arkivkode

Saksbehandler

Deres ref.

22/102-6

2656/22

X42

Live Mestvedthagen Ryen

MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - ENDRINGER I DOMSTOLSTRUKTUR

Fra møtet i Kommunestyret den 17.03.2022, saksnr 18/22.

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Tolga kommunestyre stiller seg bak den felles holdningen fra kommunene i Nord-Østerdalen utarbeidet av interkommunalt politisk råd.

Tolga kommunestyre ønsker primært en desentralisert domstolstruktur lik den som var før domstolsreformen 2021.

Å gjeninnføre en desentralisert domstolstruktur vil:

  • sikre domstolens tilstedeværelse i lokalsamfunnet over tid
  • sikre at rettighetene vi har som innbyggere i et demokrati er tilgjengelig for alle. For at domstolene skal kunne utøve denne viktige samfunnsfunksjonen må de finnes der folk bor
  • sikre domstolenes stemme i allmennheten med stedlig ledelse i form av lokale sorenskrivere. Flere sorenskrivere ivaretar på en bedre måte maktbalansen mellom domstolene og de øvrige statsmaktene
  • bidra til desentraliserte juridiske miljøer og kompetansearbeidsplasser
  • sørge for tilgjengelige domstoler med nærhet til brukerne som gir domstolene bedre lokal forankring og bedre forståelse for lokale forhold. Dette vil igjen kunne bidra til økt tillit til domstolene.

Med hilsen

Live Mestvedthagen Ryen

Enhetsleder innbyggertorg

Møtesekretær for utvalget

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Vedlegg: Samlet saksfremlegg

Vedlegg