Høringssvar fra Ørland kommune

Dato: 26.04.2022

https://innsyn.acossky.no/orland/wfdocument.ashx?journalpostid=1100020221&dokid=40363&versjon=11&variant=A&

Ørland kommune - sak 22/058 kommunestyrevedtak 21.04.2022:

1. Fosen tingrett bør gjenopprettes som en egen enhet med stedlig leder selv om det viktigste er at rettsstedet Brekstad opprettholdes.

2. Det bør vurderes å utvide rettskretsen for Fosen tingrett som geografisk passer godt til Fosens domssokn.

3. Det er viktig for regionen å opprettholde Fosen tingrett som eget embete og styrke domstoltilbudet i distriktet med en minimumsbemanning og kompetansearbeidsplasser, og kunne ha tilgang til mer kompetanse og større kapasitet i store og/eller komplekse saker gjennom at domstolene kan samarbeide bedre.

4. Det er viktig å fortsette satsingen på digitalisering av domstolene for å bidra til å effektivisere og redusere sårbarhet. Samhandling og erfaringsutveksling er enklere med gode digitale verktøy.

5. Det er viktig å iverksette tiltak for å legge til rette for bedre samarbeid mellom domstoler for å redusere sårbarheten i mindre domstoler, sikre økt fleksibilitet, effektivitet, opplæring og kompetansedeling.

6. Det er viktig å øke bevilgningene til domstolene for å ansette flere embetsdommere ved mindre rettssteder for å redusere behovet for å bruke dommerfullmektiger i barnesaker.

7. Det forutsettes økonomiske rammer som støtter gjenoppretting av Fosen tingrett og at dette blir en bærekraftig løsning