Høringssvar fra Salangen kommune

Dato: 25.04.2022

Salangen kommune, ved formannskapet, har vedtatt følgende høringsuttalelse:

I Hurdalsplattformen fremgår det at Regjeringen vvil gjeninnføre strukturen i domstolene slik den var før domstolsreformen i 2021. Dette for å ivareta borgenres rettssikkerhet, og sikre selvstendige tingretter med stedlig ledelse.

Salangen kommune støtte gjeninføringen generelt, og gjeninføringen av Ofoten tingrett og Senja tingrett spesielt.

Regjeringsplattformen legger videre opp til at de mindre tingrettene skal styrkesog gjøres mindre sårbare. Det vil således være et viktig politisk ansvar å sørge for at de mindre tingrettene som nå gjenoppstår, gis tilgang til nødvendige ressurser for å sikre forsvarlig saksavvikling for det rettssøkende publikum. Dette i motsetning til slik det var tidligere, der man opplevde at de minstr tingrettene ofte stod bakerst i køen når det gjaldt ressurstildeling.

Salangen kommune peker videre på at det også vil være svært viktig å få opphevet "forskrift om felles ledelse". Stedlig ledelse har stor betydning når personellressurser og økonomiske disponeringer skal prioriteres. Salangen kommune vil hevde at det gir liten mening at Ofoten tingrett og Senja tingrett gjenoppstår som selvstendige domstoler, dersom Domstolsadministrasjonen gis anledning ti lå benytte "forskrift om felles ledelse" til å legge de nevnte tingrettene administrativt under større rettssteder. Å opprettholde dagens domstolsstruktur, der Finnsnes og Narvik skal være satelittkontor, legger til rette for en raskere nedleggelse av rettsstedene på sikt. Denne konsekvensen kjenner vi igjen fra reformarbeid i andre offentlige etater.

Det er ikke bare arbeidsplassene på det enkelte rettssted som er truet. En domstol til trekker seg også advokatkontorer og andre aktører som ser verdien i å være nær en domstol. Etter reformen kan saker i stærre grad flyttes inn til det som i realiteten er tingrettens hovedsete, og da vil over tid også de juridiske miljøene forøvrig sentraliseres. Salangen kommune hører inn under Ofotens nedslagsfelt, men risikoen for dårligere til gang på feks advokattjenester er betydelig om både Narvik og Finnsnes blir mindre interessante steder å være etablert på, for advokater. Både ansatte ved retssted Narvik, advokatformaer og påtalejurister i Narvik har uttrykt stor skepsis mot konsekvensene av reformen, og i et møte med Domstolsadministrasjonen gav de sterkt uttrykk for et ønske om å gjenopprette Ofoten tingrett for å sikre rettstjenestene i regionen. De nevnte tingrettene som selvstendige domstoler vil være langt mer robuste mot nedleggelse enn det som i dag er tilfelle, der de er nedklassifisert til rettssted.

Salangen kommune vil gi følgende råd til regjeringen:

Gjenopprett Ofoten tingrett og Senja tingrett som selvstendige domstoler, med stedlig ledelse, da dette vil gi en fremtidig trygghet for lokale domstolstjenester også i fremtiden. Dette vil også kunn eopprettholde et nødvendig marked for advokattjenester og dermed et tilgjengelig rettssikkerhetstilbud i regionen.

Mvh

Sigrun W Prestbakmo

ordfører Salangen kommune.